Oceňovanie nehnuteľností

Priemerné hodnotenie
[Spolu: 178 Priemer: 4.7]

AKO ZNALCI POSTUPUJÚ PRI STANOVOVANÍ VŠEOBECNEJ HODNOTY NEHNUTEĽNOSTÍ A STAVIEB

Znalecký posudok. Dokument s niekoľkými desiatkami strán, ktorým nám znalci môžu spraviť radosť alebo naopak, môžu nás nepríjemne prekvapiť, ak odhad nehnuteľnosti nedopadol podľa našich očakávaní. Pri čítaní znaleckého posudku sa stretnete s pojmami, ktoré Vám nemusia byť celkom jasné. Preto je pre správnu orientáciu sa vo vypracovaných odhadoch hodnoty nehnuteľností a pre pochopenie „jazyka znalcov“ využívaného pre oceňovanie nehnuteľností potrebné vysvetliť základné názvoslovie, ktoré pri svojej práci znalci používajú. Ešte pripomíname, že ešte pred tým, ako znalec začne robiť odhad nehnuteľnosti, skontrolujte najdôveryhodnejšiu listinu – zoznam znalcov, aby ste si boli istý, že ohodnotenie nehnuteľností, ktoré žiadate, vykoná oprávnený znalec. A možno ešte jedna dobrá rada, ktorou si môžete ušetriť čas a tiež peniaze. Ak sa jedná o znalecký posudok pre účely schvaľovania hypotekárneho úveru, spýtajte sa vo vybranej banke či nemajú vlastný zoznam znalcov. je to interný zoznam, kde sú bankou preverení a akceptovaní znalci určení pre ohodnotenie nehnuteľností.

ČÍTAŤ VIAC


Pre pochopenie pojmov, ktoré sú pri znaleckej činnosti využívané, uvádzame ich stručné vysvetlenie.


 


Základným pojmom, bez ktorého nie je možné vypracovať znalecký posudok, je samotné slovo stavba.


Z hľadiska znaleckých posudkov ide vo väčšine prípadov o synonymum slova nehnuteľnosť a jedná sa v podstate o objekt – stavebnú konštrukciu, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej umiestnenie vyžaduje úpravu podkladu. Je to súbor stavebných prác a materiálu použitých pre vybudovanie daného objektu.


V stavebníctve sa na oceňovanie nehnuteľností rozlišujú pozemné stavby a inžinierske stavby. Medzi pozemné stavby sú zaraďované objekty, ktoré nemusia mať obvodové múry, ale majú strechu. Sú to najmä obytné budovy s minimálne 50% podlahovej plochy slúžiacej na bývanie či nebytové budovy, ale napríklad aj podzemné sklady či iné podzemné priestory určené na ochranu ľudí. Inžinierskymi stavbami sú napríklad tunely, mosty, železnice, rozvody potrubí pre vodu či ropu, letiskové dráhy, telekomunikačné siete, ale aj lyžiarske vleky, golfové ihriská apod.


Východiskovou hodnotou stavby je znalecký odhad nehnuteľnosti a jej hodnoty, za ktorú by bolo možné hodnotenú nehnuteľnosť nadobudnúť formou výstavby v čase hodnotenia. Jednoducho povedané, koľko by stálo postavenie predmetnej stavby v aktuálnom čase. Vyjadrená býva v cene bez dane z pridanej hodnoty.


Technickú hodnotu stavby dostaneme, ak od východiskovej hodnoty stavby odrátame hodnotu opotrebovania. Čím väčšie je opotrebovanie, najmä z časového hľadiska, tým je logicky technická hodnota oceňovanej nehnuteľnosti nižšia.


V znaleckých posudkoch, najmä tých, ktoré sa týkajú stavieb pre komerčné využívanie, uvádzajú znalci aj tzv. výnosovú hodnotu nehnuteľnosti. Znalci nehnuteľností v nej odhadujú, akú hodnotu má stavba z hľadiska jej predpokladaných príjmov v budúcnosti plynúcich z jej prenájmu. Do výpočtu vstupuje aj riziková sadzba, ktorá do určitej miery diskontuje plánované príjmy.


Všeobecná hodnota nehnuteľnosti je výsledná hodnota stavby, prípadne iných nehnuteľností, ktorú odhaduje znalec z hľadiska ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu hodnotenia. Cena takto hodnotenej nehnuteľnosti by sa mala najviac približovať trhovej cene, to znamená cene, za ktorú by predávajúci mal záujem nehnuteľnosť predať a kupujúci kúpiť za podmienky, že cena nie je ovplyvnená neprimeraným, nepoctivým motívom.


Metódy výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb


Veľmi často sa stáva, že pri čítaní znaleckého posudku pozriete najskôr na cenu, ktorú znalec svojimi výpočtami dostal. Následne sa pýtate, ako na danú cenu prišiel. Oceňovanie nehnuteľností nie je jednoduchá záležitosť a otvorene treba priznať, že znalecký posudok, resp. odhad nehnuteľnosti, ktorý sa ním robí, je v malej miere aj subjektívnym vnímaním znalca. Mohlo by sa teda stať, že jeden a ten istý znalecký posudok môže mať rozdielny odhad nehnuteľnosti, ak by ho robili viacerí znalci nezávisle. Rozdiely by však, v prípade dodržania noriem pre ohodnotenie nehnuteľností, nemali byť výrazné. V prípade, že si vyberiete vlastného znalca, takého, ktorý nie je v zozname banky, kde žiadate úver, s najväčšou pravdepodobnosťou bude výsledný odhad nehnuteľnosti skúmať aj špecialista banky. Pripomíname, že banka má vlastný zoznam znalcov, ktorých preferuje pri tvorbe znaleckých posudkov.  • Porovnávacia metóda


Väčšina predávajúcich svoj súkromný odhad nehnuteľnosti stavia na informáciách z internetových realitných portálov a predpokladá, že trhové ceny konkurenčných nehnuteľností sú zároveň aj hodnotou ich vlastnej nehnuteľnosti.


Porovnávaciu metódu v znaleckých posudkoch využívajú aj znalci nehnuteľností pri ohodnocovaní nehnuteľností veľmi často. Oceňovanie nehnuteľností pri nej však nevychádza len z informácií z verejne prístupných informačných kanálov, ale zohľadňujú sa precíznejšie faktory porovnávaných nehnuteľností tak, aby výsledok bol čo najpresnejší a najobjektívnejší. Táto metóda by mala byť používaná v prípade, že k zmene vlastníctva oceňovanej nehnuteľnosti prišlo pred krátkym časom a porovnávané nehnuteľnosti by sa mali nachádzať v tej istej alebo veľmi blízkej lokalite. Ideálnou situáciou je, ak má znalec k dispozícii aj kúpno-predajnú zmluvu danej stavby či inej nehnuteľnosti. V takom prípade býva ohodnotenie nehnuteľností touto metódou najpresnejšie.


· Metóda polohovej diferenciácie Asi najčastejšie využívanou metódou, ktorú môžete nájsť v znaleckých posudkoch, je práve metóda polohovej diferenciácie. Je využiteľná na oceňovanie nehnuteľností všetkých druhov. Pri jej použití vychádza odhadca nehnuteľností z technickej hodnoty nehnuteľnosti, ktorú upravuje podľa koeficientov polohovej rozdielnosti. Tie vyjadrujú vplyv prostredia, lokality či iných faktorov na hodnotu nehnuteľnosti. Koeficient polohovej rozdielnosti (diferenciácie) je súborom viacerých koeficientov, ktoré majú tabuľkovito stanovené hodnoty. Pri výpočtoch celkového koeficientu sa tak stretnete s koeficientmi všeobecnej situácie, intenzity využitia, dopravných vzťahov, priemyselnej polohy, druhu pozemku či povyšujúcich a redukujúcich faktorov. Táto metóda je zároveň povinne používanou na ohodnotenie nehnuteľností zdravotníckych zariadení vrátane nemocníc.  • Výnosová metóda


Oceňovanie nehnuteľností touto metódou sa týka najmä pozemkov. Odhadca nehnuteľností vypočíta hodnotu pozemkov podľa toho, ako sú schopné dosahovať výnosy z prenájmu.  • Kombinovaná metóda


V prípade, že Vaša nehnuteľnosť môže dosahovať výnosy z prenájmu, znalec môže použiť aj túto metódu. Vypočíta sa ako priemer výnosovej a technickej hodnoty nehnuteľnosti. Ohodnotenie nehnuteľností touto metódou je skôr špecifické a nie je využívané všeobecne pre všetky druhy nehnuteľností.


Poznáte pojem technická hodnota stavieb? V skratke sme ho vysvetlili o niečo skôr. Ako ho však znalec vo vašom znaleckom posudku vypočítal?


Pre výpočet sú potrebné rozpočtové ukazovatele. Znalci môžu vybrať len také, ktoré je možné presne identifikovať, čo znamená, že musia mať názov, musia byť zatriedené v číselníku klasifikácií stavieb a musia byť určené jednotkovou hodnotou podľa verejných katalógov, vydávaných ministerstvom.


Jednotkovú hodnotu znalec ešte musí preskúmateľným spôsobomupraviť podľa toho, koľko má daná stavba podlaží, aká je ich plocha, aké vybavenie stavba má, aké materiály sú použité v konštrukciách apod.. Následne ju prepočíta do cenovej úrovne k termínu, ku ktorému sa robí odhad nehnuteľnosti.


Výpočet východiskovej hodnoty je tvorený súčinom počtu merných jednotiek (M), rozpočtového ukazovateľa (RU), koeficientu vyjadrujúceho vývoj cien (kCU), koeficientu vplyvu vybavenosti hodnoteného objektu (kV), koeficient vplyvu zastavanej plochy hodnotenej stavby (kZP), koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží hodnotenej stavby (kVP), koeficientu konštrukčno-materiálovej charakteristiky (kK) a koeficientu vyjadrujúceho územný vplyv (kM).


VH = M . (RU . kCU . kV . kZP . kVP . kK . kM ) a vyjadrený je v eurách.


Je však potrebné povedať aj to, že daný vzorec neplatí rovnako u všetkých typoch stavieb. Napríklad pri inžinierskych stavbách, bytoch či nebytových priestoroch sa koeficienty vplyvu zastavanej plochy a vplyvu výšky podlaží nepoužívajú.


Pre oceňovanie nehnuteľností má význam aj samostatný vzorec pre výpočet kV:Pýtate sa, čo jednotlivé ukazovatele a koeficienty znamenajú?


„kV“ je rozdiel v cene vybavenia a konštrukcií medzi porovnateľným a hodnoteným objektom. V rámci jeho výpočtu sa uvádza:  • kSi – koeficient štandardu, ktorý porovnáva štandard vybavenia a konštrukcie porovnateľného a hodnoteného objektu. Ak má porovnateľný objekt konštrukciu alebo vybavenie, ktoré sa na vašom nenachádza, ukazovateľ má hodnotu 0. Koeficient menší ako 1 je vtedy, ak je konštrukcia či vybavenie podštandardné, naopak, väčšie ako jedna, ak sú na hodnotenom objekte nadštandardné. Pri určovaní koeficientu znalci zohľadňujú aj podiel hodnotenej konštrukcie alebo vybavenia na stavbe ako celku.

  • cpi – cenový podiel konštrukcie alebo vybavenia porovnateľného objektu podľa katalógov rozpočtových ukazovateľov

  • cpnj – cenový podiel konštrukcie alebo vybavenia navyše, ktorý znalec určí na základe pomeru odhadnutých alebo preukázateľných obstarávacích nákladov na vybudovanie k východiskovej hodnote hodnoteného objektu.


Ak ide o halový objekt a vstavbu v ňom, v koeficiente vybavenosti sa nezohľadňuje vybavenie vstavby a naopak.


„M“ je počet merných jednotiek hodnoteného objektu. Vypočíta sa podľa technickej normy, na ktorej základe bol zostavený vybraný rozpočtový ukazovateľ.


„RU“vychádza z katalógov rozpočtových ukazovateľov a je to hodnota základných rozpočtových nákladov na mernú jednotku porovnateľného objektu. Existuje tzv. číselník príslušnej klasifikácie stavieb. Na jeho základe je vybraný aj porovnateľný objekt. Ak si dávate robiť znalecký posudok na stavbu, ktorá nie je uvedená v katalógoch, hodnotu základných rozpočtových nákladov odhadca nehnuteľností vytvorí podľa cenovej kalkulácie alebo na základe nákladov na obstaranie.


„kCU“je vyjadrením rozdielu cien stavebných prác medzi dátumom hodnotenia nehnuteľnosti a obdobím, kedy boli určené stavebné náklady porovnateľného objektu. Koeficient sa určuje na základe indexov vývoja cien publikovaných štatistickým úradom SR. Indexy pre stavebníctvo úrad zverejňuje štvrťročne. Ak v čase, kedy znalec vykonáva ohodnotenie nehnuteľností, nie e vydaný najnovší index, znalec použije posledný zverejnený.


„kZP“ je koeficient, ktorý berie do úvahy priemernú zastavanú plochu hodnotenej a porovnateľnej stavby. Priemerná zastavaná plocha sa vypočíta ako aritmetický priemer zastavaných plôch všetkých podlaží. Koeficient vyjadruje rozdiel ceny konštrukcií a vybavení závislých od zastavanej plochy v porovnaní s priemernou zastavanou plochou hodnotenej a porovnateľnej stavby.


„kVP“ je koeficient podobne počítaný ako kZP, avšak berie do úvahy priemernú konštrukčnú výšku. Čiže je vyjadrením rozdielu cien konštrukcií a vybavenia konštrukčnej výšky podlaží hodnotenej a porovnateľnej stavby závislých od konštrukčnej výšky v porovnaní s priemernou konštrukčnou výškou hodnotenej a porovnateľnej stavby.


„kK“ je koeficient, ktorý znalci pre hodnotenie nehnuteľností použijú ak potrebujú vyjariť rozdiel ceny v závislosti od použitého materiálu nosnej konštrukcie stavby, samozrejme, ak to už nezohľadnili v kV. Koeficient má hodnotu rovnú jednej, ak hodnotená aj porovnateľná stavba majú rovnakú konštrukčno-materiálovú charakteristiku.


„kM“ je koeficient, ktorým sa zohľadňujú rozdiely v nákladoch spôsobených charakterom lokality, napríklad rozdielne náklady na zariadenie staveniska či z dôvodu dopravných vzdialeností.


Asi ste si všimli, že takmer všetky, najmä tie väčšie, stavby,v súčasnosti neplnia len jednu funkciu. Napríklad bytovky majú aj obchodné priestory, v skladoch sa nachádzajú aj administratívne priestory, výrobné haly disponujú kanceláriami apod. V tomto prípade ohodnotenie nehnuteľností, resp. určenie východiskovej hodnoty znalci počítajú ako súčet ohodnotení jednotlivých častí.


Ako sa počíta východisková hodnota poškodených a nedokončených stavieb?


Aby sme mohli zodpovedať túto otázku, potrebujeme najskôr zadefinovať, čo z hľadiska stavebného zákona poškodená a nedokončená stavba vlastne znamenajú.


Určite ste sa, napríklad pri žiadosti o hypotéku, stretli s tým, že banka od vás žiadala znalecký posudok na nedokončenú stavbu. Oceňovanie nehnuteľností, ktoré sú v katastri zapísané ako rozostavané, prebieha veľmi podobne ako v prípade skolaudovaných, t.j. dokončených stavieb. S tým rozdielom, že sa od východiskovej hodnoty dokončenej stavby podľa projektu overeného stavebným úradom odpočíta hodnota nedokončených alebo nezačatých častí. Nedokončenou stavbou je teda stavba, sa nachádza v období medzi začatím stavby a vydaním kolaudačného rozhodnutia. Začiatkom výstavby sa rozumie fyzické začatie stavebných prác na hodnotenom objekte. Ak ste stavbu ešte nezačali, východisková hodnota sa logicky nepočíta.


Podobne znalci postupujú aj pri poškodených stavbách. Poškodením sa ale nemyslí morálne a fyzické starnutie jednotlivých konštrukcií alebo vybavení, ani dôsledky zanedbanej údržby hodnoteného objektu.


Ďalšimi dôležitými výpočtami, ktoré znalec používa, pokiaľ robí odhad nehnuteľnosti, je výpočet technického stavu (TS) a opotrebenia stavby (O)


Ešte pred samotným výpočtom je potrebné sa zoznámiť s pojmami, ktoré môže v tejto súvislosti obsahovať aj váš znalecký posudok a ktoré znalci bežne pri ohodnotení nehnuteľností používajú:


– Vek stavby (V) – vypočíta sa buď ako rozdiel roku, v ktorom dochádza k hodnoteniu stavby a roku, kedy bola stavba skolaudovaná alebo znaleckým odhadom, ak nie sú k dispozícii doklady potvrdzujúce dátum kolaudácie.


– Základná životnosť stavby (ZZ) – je to „tabuľkovitá“ životnosť stavby podľa zatriedenia v klasifikácii a podľa konštrukčno-materiálového riešenia


– Životnosť stavby (Z) – je to celková predpokladaná životnosť stavby, určuje ju znalec s prihliadnutím na jej konštrukčno-materiálové riešenie, technický stav, spôsob a intenzitu užívania a vykonávanú údržbu.


V, ZZ aj Z sa udávajú v rokoch.


Opotrebenie stavby sa počíta lineárnou alebo analytickou metódou. Je určené v percentách a vyjadruje znehodnotenie technického stavu stavby v dôsledku jej veku, predpokladanej životnosti, údržby a pod. Celkové opotrebenie sa pri lineárnej metóde počíta ako vážený priemer jednotlivých častí stavby, kde váhou je merná jednotka použitá pri výpočte východiskovej hodnoty. Aj nedokončené stavby sú predmetom opotrebenia, jej výšku určí znalec odborným odhadom.


Technický stav sa teda vypočíta ako:


TS = 100 – O [%]* polia sú povinné

Kontakt


* polia sú povinné

error: Obsah je chránený