Vyberte stranu

Zavolajte nám na +421 948 137 417 alebo vyplňte dopytový formulár a naši špecialisti Vám zavolajú do 10 min*


* pole je povinné

O našich znalcoch

Znalec vypracuje znalecký posudok nehnuteľnosti na ktoromkoľvek území SR. Znalecký posudok zhotovený našimi znalcami prijímajú a akceptujú všetky banky.

Znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností spracuje a dodá znalecký posudok konkrétneho bytu, domu, podnikateľského objektu alebo pozemku, ktorý sa vyžaduje k právnym úkonom súvisiacim s kúpou, predajom, úverom (hypotékou), ručením atď.

 

Povinnosti znalca k vykonávaniu znaleckej činnosti:

 • osobne, ak ide o fyzickú osobu (neplatí, ak osobitný predpis ustanovuje inak),
 • poriadne a v stanovenej lehote,
 • cieľuprimerane, hospodárne a hlavne nestranne,
 • poistiť sa na zodpovednosť za vykonávanie činnosti znalca.

 

Znalec sa eviduje v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, ak:

 

 • je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
 • je bezúhonný,
 • získal vzdelanie v odbore, ktorý je predmetom písomnej žiadosti o zápis,
 • skončil osobitné vzdelávanie o spôsobe výkonu činnosti znalca, tlmočníka alebo prekladateľa,
 • vykonáva prax v odbore, ktorý je predmetom činnosti, v trvaní najmenej päť rokov a v prípade znalcov najmenej sedem rokov,
 • zložil skúšku z odboru alebo odvetvia, ktoré je predmetom žiadosti o zápis, a ktorou preukazuje svoju odbornú spôsobilosť,
 • úspešne skončil špecializované vzdelávanie, ak ide o zapísanie do zoznamu pre odbor alebo odvetvie, ktorým je: cestná doprava, ekonómia a manažment, elektronické komunikácie, elektrotechnika, lesníctvo, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, strojárstvo,
 • má materiálne vybavenie postačujúce na výkon činnosti v odbore alebo odvetví, ktoré je predmetom písomnej žiadosti o zápis,
 • nebol v posledných troch rokoch právoplatne vyčiarknutý zo zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, alebo mu nebol uložený zákaz výkonu činnosti,
 • zložil sľub.

(Zdroj: MS SR)

Ako postupovať pri výbere správneho znalca

Podstatné skutočnosti pri výbere vhodného znalca.

Ktorý znalec je ten pravý? Vami vybraný znalec by mal spĺňať tieto podmienky:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • pôsobenie v regióne, kde sa posudok realizuje,
 • termín obhliadky nehnuteľnosti sa zrealizuje po zohľadnení časových návrhov klienta,
 • znalecký posudok vypracuje do klientom dohodnutej a stanovenej doby,
 • v predstihu zmieni informácie o nákladoch spojených s vypracovaním posudku,
 • v odborných otázkach poskytuje klientovi poradenstvo,
 • posudky uvedeného znalca sú bankami akceptované,
 • podľa požiadaviek konkrétnej banky vypracuje znalecký posudok,
 • s klientom komunikuje zrozumiteľne, ľudsky, zreteľne a s primeranou vážnosťou.
ZNALECKÁ ČINNOSŤ A SÚVISIACA LEGISLATÍVA

Znalecká činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná vo verejnom záujme. Slúži aj na ochranu práv fyzických alebo právnických osôb. Z týchto dôvodov je preto v modernej spoločnosti vnímaná ako jedna zo záruk zákonnosti. Výsledkom znaleckej činnosti je znalecký posudok, ktorý môže byť spracovaný výlučne v súvislosti s právnymi úkonmi (právnym konaním) daného subjektu. Znalecký posudok je tiež jedným z relevantných dôkazov najmä v súdnom alebo správnom konaní, vďaka čomu môže zohrať významnú úlohu pri riešení mnohých právne zložitých situácií.

Výsledkami znaleckej činnosti sú predovšetkým:

 • znalecký posudoka jeho doplnok,
 • odborné stanovisko alebo potvrdenie,
 • expertné vyjadrenie a vysvetlenie.

 

Platná legislatíva:

 • Zbierka zákonov č. 382/2004 –zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zbierka zákonov č. 490/2004 –VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zbierka zákonov č. 491/2004VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
ZNALECKÝ POSUDOK – ZÁKLADNÁ TERNMINÓLOGIA

Znalec vypracuje znalecký posudok nehnuteľnosti na ktoromkoľvek území SR. Znalecký posudok zhotovený našimi znalcami prijímajú a akceptujú všetky banky.

Znalecký posudok je:

 • hlavný nástroj na posúdenie hodnoty nehnuteľnosti,konkrétneho domu, bytu, podnikateľského objektu alebo pozemku,
 • pre majiteľa prínosný ako informačný údaj,
 • požadovaný pri právnych úkonoch, ktoré súvisia s kúpou, predajom, úverom, ručením a pod.

 

Znalec pri zhotovovaní znaleckého posudku dodržiava príslušné zákony a vyhlášky. Právo vypracovať ho má iba odborník/expert, ktorý je evidovaný v zozname znalcov Ministerstva spravodlivosti SR.

Čo nájdeme v znaleckom posudku nehnuteľnosti:

 • výpočet technickej hodnoty,
 • stanovenie všeobecnej hodnoty,
 • povinné prílohy s informáciami z katastra nehnuteľností (list vlastníctva a katastrálna mapa),
 • doklad o veku stavby,
 • zameranie a zakreslenie skutkového stavu nehnuteľnosti,
 • fotodokumentácia.

 

Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti sa odvíja od:

 • údajov technického charakteru samotnej stavby (výmera, vek, opotrebovanie, technický stav

či rozostavanosť),

 • údaje o príslušenstve a pozemku.

 

Všeobecná hodnota nehnuteľností určených na bývanie (rezidenčných) sa stanovuje:

 • metódou polohovej diferenciácie, ktorá berie ohľad predovšetkým na vplyv polohy (poloha nehnuteľnosti vo vzťahu k centru mesta, doprava v okolí, prevládajúca zástavba, skladba obyvateľstva v mieste stavby)

 

Všeobecná hodnota komerčnej nehnuteľnosti (nerezidenčnej) sa stanovuje:

 • metódou polohovej diferenciácie a zároveň kombinovanou metódou (kombinácia technickej a výnosovej hodnoty).

 

Požadované dokumenty nevyhnutné na vypracovanie znaleckého posudku:

Odborná zložka znaleckého posudku sa tiež odvíja od kvality dodaných podkladov. Je veľmi dôležité, aby mal znalec k dispozícii všetky podstatné zložky. Rozsah a typ týchto dokumentov závisí od posudzovaného predmetu daného znaleckého posudku.

BYT

 • aktuálna kópia listu vlastníctva
 • aktuálna kópia z katastrálnej mapy
 • doklad o veku stavby (potvrdenie správcu objektu, kolaudačné rozhodnutie)
 • aktuálny titul nadobudnutia (kúpna zmluva, darovacia zmluva, osvedčenie o dedičstve a pod.)
 • pôdorys bytu

 

RODINNÝ DOM

 • aktuálna kópia listu vlastníctva
 • aktuálna kópia z katastrálnej mapy
 • doklad o veku stavby (potvrdenie príslušnej obce, kolaudačné rozhodnutie)
 • technická dokumentácia (situácia, pôdorysy, rezy a pod.)

 

POZEMOK

 • aktuálna kópia listu vlastníctva
 • aktuálna kópia z katastrálnej mapy
 • územno-plánovacia informácia alebo jej vyšší dokument (stavebné povolenie, územné rozhodnutie)

 

KOMERČNÉ NEHNUTEĽNOSTI

 • aktuálna kópia listu vlastníctva (môže byť aj kópia z katastrálneho portálu)
 • aktuálna kópia z katastrálnej mapy (môže byť aj kópia z katastrálneho portálu)
 • technická dokumentácia (situácia, pôdorysy, rezy a pod.)
 • doklad o veku stavby (potvrdenie príslušnej obce, kolaudačné rozhodnutie)
 • podklady k stanoveniu výnosu (poistná zmluva, nájomná zmluva, daň z nehnuteľnosti – výmer a pod.)

 

Znalecký posudok vypracovaný našimi znalcami je akceptovaný všetkými bankami.

U nás Vám ponúkame možnosť kvalifikovane vypracovať znalecký posudok k nehnuteľnostiam na celom území Slovenska

Cenová hladina znaleckého posudku nehnuteľnosti

Na znaleckom posudku sa začína pracovať po vytvorení objednávky žiadateľa. Zadávateľom znaleckého posudku môže byť majiteľ nehnuteľnosti, kupujúci, ale aj iná osoba riešiaca financovanie nehnuteľnosti prostredníctvom hypotéky (kúpa, predaj, výstavba, rekonštrukcia, refinancovanie hypotéky a pod.).

Cena znaleckého posudku pre potreby získania hypotéky závisí od typu nehnuteľnosti a miesta, kde sa nachádza

Aké sú požiadavky bánk?

Pri kúpe, resp. refinancovaní nehnuteľnosti cez hypotekárny úver banka, okrem výnimiek, žiada znalecký posudok ako nevyhnutný dokument potrebný na vybavenie žiadosti.

Je výhodné a efektívne dať si vypracovať znalecký posudok u registrovaného, ale aj profesionálneho znalca.

 

Čo je potrebné si zistiť pred zadaním znaleckého posudku konkrétnemu znalcovi:

 • čibanka akceptuje posudky vybraného znalca,
 • či má banka s uvedeným znalcom dobré skúsenosti a uznáva jeho služby,
 • či banka nemá s vybraným znalcom negatívne skúsenosti.

 

V prípade, že posudok nie je vypracovaný v súlade s požiadavkami banky, tá môže žiadať vypracovanie nového. Ak ho budete musieť zadávať dvakrát, cena za tento dokument sa výrazne predraží. Kvalitný znalec Vám teda ušetrí čas i peniaze.

 

Banka a jej požiadavky

 • Banka akceptuje znalecké posudky vypracované znalcami, ktorí majú povolenú činnosť na vykonávanie odhadov hodnoty nehnuteľností.
 • Banka prijíma znalecký posudok od akéhokoľvek registrovaného znalca.
 • Banka má vo svojej evidencii znalcov, u ktorých boli v minulosti zistené nedostatkya týchto svojim klientom neodporúča.
 • Banka hodnotí dodané posudky podľa svojich interných pravidiel.
 • Banka je viazaná vlastným ohodnotením a má právo stanoviť hodnotu nehnuteľnosti podľa vlastných interných pravidiel.
 • Banka na základe interných predpisov zhodnotí vypracovaný znalecký posudok a ak je interná cena vyššia alebo nižšia, na výpočet maximálnej výšky úveru použije svoju prehodnotenú hodnotu nehnuteľnosti.
 • V nutnom prípade klientovi oznámi, že napriek uvedenej cene na posudkuakceptuje nižšiu hodnotu nehnuteľnosti.
 • V prípade vypracovania posudku, ktorý nie je v súlade s platnou legislatívou,má banka právo takýto znalecký posudok neakceptovať.
 • Banka znalecký posudok nevracia.

 

Na čo si dať pri zadávaní posudku pozor:

 • Znalecký posudok slúži na vyčíslenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a tiež na zdokumentovanie súčasného technického stavu nehnuteľnosti.
 • Vypracováva sa pri rôznych príležitostiach. Pre každý účel má znalecký posudok isté špecifiká.
 • Posudok je platný vždy len pre daný účel jeho zhotovenia.
 • Znalecký posudok je platný k dátumu vyhotovenia. Znamená to, že závery znaleckého posudku (v tomto prípade vyčíslená všeobecná hodnota) nie je možné použiť na preukázanie hodnoty nehnuteľnosti v neobmedzenom čase.
 • Faktorov, ktoré vplývajú na všeobecnú hodnotu, je veľa. Platnosť všeobecnej hodnoty, a tým aj znaleckého posudku, nebude preto nekonečne dlhá.
 • Tento časový horizont je závislý od času, ktorý akceptuje inštitúcia, pre ktorej potreby je znalecký posudok vypracovaný.
 • V súčasnosti je platnosť posudku stanovená na dobuod jedného do troch rokov.

 

Aktuálne požiadavky jednotlivých bánk môžete nájsť na ich webových stránkach:

Priemerné hodnotenie
[Spolu: 2203 Priemer: 4.7]