Vyberte stranu

ZNALECKÝ POSUDOK

k

Vyhotovenie znaleckých posudkov

 • Ohodnotenie nehnuteľnosti zaručenými slovenskými znalcami v zmysle platných predpisov SR v oblasti ohodnocovania majetku

Vyhotovujeme znalecké posudky pre:

 • byty
 • rodinné a obytné domy
 • rozostavané rodinné domy
 • rekreačné zariadenia
 • víkendové a záhradkárske chaty
 • garáže a nebytové priestory
 • pozemky
 • záhrady
 • príslušenstvo budov
 • administratívne budovy
 • výrobné a skladové budovy a haly
 • priemyselné a poľnohospodárske areály
 • iné stavby
k

Konzultačná činnosť

 • Konzultačná a poradenská činnosť v odbore: stavebníctvo, odvetvie: odhad hodnoty nehnuteľností.

V čom sme výnimoční:

 • Odbornosť, skúsenosti a profesionalita sú našou devízou.
 • Dodržiavanie termínov a kvalita poskytovaných služieb sú pre nás samozrejmosťou.
 • Promptnosť a efektivita v komunikácii s klientom je našou prirodzenosťou.
 • Požiadavky klienta a ich úspešné riešenie je pre nás výzvou.
 • Radi sa s našimi znalosťami podelíme a poskytujeme odborné poradenstvo a servis.
 • Môžete počítať s individuálnym prístupom ku každému klientovi.
 • Zaručené asistenčné služby získate ako bonus.

Výhody oproti konkurencii:

 • Vypracovanie znaleckého posudku v čo najrýchlejšom čase.
 • Môžete nás kontaktovať z celého Slovenska. Poskytujeme služby na celom Slovensku.
 • Znalecký posudok vám dodáme už do 4dní po obhliadke nehnuteľnosti.
 • Zabezpečujeme znalecké posudky, ktoré sú akceptovateľné všetkými bankami a finančnými inštitúciami na Slovensku.
 • Poskytujeme kópie znaleckých posudkov pre opakované potreby klienta.
 • Trhovú cenu určíme formou zredukovaných, ale zaručených odborných posudkov.

Čo Vám garantujeme:

 • Nadštandardné služby za prijateľné ceny
 • Efektívny výsledok
 • Kvalifikovanosť
 • Skúsenosti a kvalitné spracovanie

Zabezpečujeme

 • Pri vytváraní znaleckých posudkov iniciatívne spolupracujeme so všetkými bankami a finančnými inštitúciami.
 • Naše znalecké posudky spĺňajú požiadavky všetkých bánk v rámci ohodnocovania nehnuteľností.
 • Vyhotovené znalecké posudky vyhovujú požiadavkám platnej legislatívy a metodiky.
 • Naši znalci sú zapísaní v zozname znalcov MS SR, odbor: stavebníctvo, odvetvie: ohodnocovanie nehnuteľností.
 • Naši znalci sú profesionálmi a disponujú rozsiahlymi skúsenosťami z oblasti ohodnocovania nehnuteľností.

Znalecký posudok

Znalecký posudok je odborný dokument, ktorý vypracúva znalec alebo súdny znalec a slúži na odborné hodnotenie rôznych druhov majetku, či už ide o nehnuteľnosti, vozidlá alebo iné predmety. Znalecké posudky sú neoddeliteľnou súčasťou mnohých právnych a finančných transakcií, pričom ich presnosť a platnosť sú kľúčové pre zabezpečenie spravodlivých a objektívnych výsledkov.

Typy znaleckých posudkov

Znalecké posudky na nehnuteľnosti

Znalecký posudok na byt a znalecky posudok domu sú najbežnejšie znalecké posudky nehnuteľnosti. Tieto posudky obsahujú podrobný popis a ocenenie bytu alebo domu, vrátane jeho polohy, stavu a aktuálnej trhovej hodnoty.

Znalecký posudok na pozemok sú tiež dôležité, najmä pri kúpe alebo predaji pozemkov, kde je potrebné presne stanoviť jeho hodnotu na základe polohy, veľkosti a potenciálu využitia.

SLSP a VUB vyžadujú znalecký posudok pri poskytovaní hypoték, aby zabezpečili, že hodnota nehnuteľnosti zodpovedá výške požičaných prostriedkov.

Znalecký posudok auta

Znalecký posudok auta, alebo znalecký posudok na vozidlo, je dôležitý pri kúpe, predaji alebo pri riešení poistných udalostí. Tento posudok zahŕňa technický stav vozidla, jeho opotrebenie a trhovú hodnotu.

Odborný a súdnoznalecký posudok

Odborný posudok sa týka širokej škály oblastí a môže byť vypracovaný odborníkom na danú tému, zatiaľ čo súdnoznalecký posudok má špeciálny status a môže byť použitý ako dôkazový materiál v súdnom procese.

Platnosť znaleckého posudku

Platnosť znaleckého posudku je obmedzená časovým rámcom, ktorý je určený legislatívou a praxou. Väčšinou je platnosť stanovovaná na obdobie jedného roka, avšak môže sa líšiť podľa konkrétneho prípadu a účelu posudku. Je dôležité, aby bol posudok aktuálny, najmä pri právnych a finančných transakciách.

Proces vypracovania znaleckého posudku

Vypracovanie znaleckého posudku zahŕňa niekoľko krokov:

Prieskum a zhromažďovanie údajov: znalec zhromažďuje všetky potrebné údaje o posudzovanom objekte, vrátane jeho technického stavu, právneho postavenia a trhovej situácie.

Analýza: na základe zhromaždených údajov vykonáva znalec analýzu a ocenenie.

Vypracovanie posudku: znalec vypracuje písomný posudok, ktorý obsahuje všetky relevantné informácie a výsledky analýzy.

Overenie a schválenie: v niektorých prípadoch je potrebné, aby bol posudok overený ďalšími odborníkmi alebo schválený príslušnými úradmi.

Význam znaleckých posudkov

Znalecké posudky majú významné miesto v mnohých oblastiach. V právnych sporoch môžu byť rozhodujúcim dôkazom, v bankovníctve zabezpečujú objektívne hodnotenie majetku pri poskytovaní úverov a v poistení slúžia na presné stanovenie hodnoty majetku pre účely poistného plnenia.

Znalecké posudky sú nevyhnutným nástrojom pre presné a objektívne hodnotenie majetku. Bez ohľadu na to, či ide o znalecký posudok bytu, domu, pozemku alebo auta, správne a aktuálne ocenenie je kľúčové pre zabezpečenie spravodlivosti a presnosti vo všetkých finančných a právnych transakciách. Znalci hrajú dôležitú úlohu v tomto procese, pričom ich odborné znalosti a skúsenosti sú neoceniteľné.

Zavolajte nám na +421 948 137 417 alebo vyplňte dopytový formulár a naši špecialisti Vám zavolajú do 10 min*


* pole je povinné

 

Všetko, čo potrebujete vedieť o téme ZNALECKÉ POSUDKY

Asi každý z nás sa už stretol s pojmom znalecký posudok a nejeden z nás aj oslovil nejakého znalca so žiadosťou, aby mu vypracoval znalecký posudok na nehnuteľnosti. Najčastejšie, najmä čo sa týka fyzických osôb, sa jedná o znalecké posudky na byt, znalecký posudok na dom či znalecký posudok na pozemok. Znalecké posudky znalci vypracovávajú podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a inštrukcií Ministerstva spravodlivosti SR. Ak si chcete overiť, že daný znalec má všetky potrebné povolenia pre znaleckú činnosť, použite verejne dostupný zoznam znalcov. Ten vám síce nedá odpoveď na otázku koľko stojí znalecký posudok, ale znalci, ktorých zoznam znalcov obsahuje, sú tí, ktorí majú oprávnenie na vykonávanie znaleckej činnosti. Zároveň obsahuje zoznam znalcov aj prípadné sankcie, ktoré znalec počas vykonávania činnosti dostal, napríklad za opakované chyby, ktoré ním robené znalecké posudky obsahovali. Druhou možnosťou je, nechať výber na banku, ktorá žiada o daný znalecký posudok nehnuteľnosti. Banky majú väčšinou svoj vlastný zoznam znalcov, v ktorých sú evidovaní overení a bankou akceptovateľní znalci. Znalecké posudky od takéhoto znalca sú potom schvaľované rýchlejšie a väčšinou aj s menšími úpravami, napríklad čo sa týka hodnoty oceňovanej nehnuteľnosti. A v niektorých bankách vás ani nemusí zaujímať, koľko stojí znalecký posudok, poskytujú túto službu zdarma.

 

posudky

 

Čo musia znalecké posudky obsahovať?

 

Znalec pri tvorbe znaleckého posudku musí dodržiavať predpísané náležitosti po formálnej aj vecnej stránke. Základným pravidlom pre správne vypracované znalecké posudky je to, že všetky jeho časti musia byť overiteľné a musia byť zdôvodnené postupy, ktoré boli pri ich tvorbe použité. Štandardne sú znalecké posudky podávané v písomnej podobe, avšak na súde ich obsah často znalci reprodukujú aj ústne. Formu podania určí súd podľa osobitného predpisu. Ak sú znalecké posudky podané do zápisnice ústne, v zápisnici sa uvedú aj údaje, ktoré obsahuje znalecká doložka. Tá je neoddeliteľnou súčasťou znaleckého posudku a musí obsahovať poradové číslo úkonu znaleckej činnosti, pod ktorým je znalecký posudok na dom, pozemok či byt zapísaný v denníku, identifikačné údaje znalca a označenie odboru a odvetvia, v ktorom je znalec oprávnený podávať znalecké posudky.

 

Sú rozdiely vo forme vypracovania ak sa jedná o znaleckého posudok na dom alebo znalecký posudok na pozemok? Koľko stojí znalecký posudok?

 

Nie, akýkoľvek znalecký posudok nehnuteľnosti má predpísanú formu. Písomne vyhotovené znalecké posudky musia obsahovať titulnú stranu, úvod, posudok, záver, prílohy, ktorými je možné znalecké posudky preskúmať, a znaleckú doložku. Všetky znalecké posudky, nie len znalecký posudok na váš pozemok, dom či byt, musia byť pri písomnom podaní zviazané a zošité šnúrkou, ktorej konce sú prelepené páskou a cez pásku znalci overia znalecký posudok nehnuteľnosti úradnou pečiatkou. Samozrejme, jednotlivé strany musia byť očíslované. Rozdiely sú samozrejme napríklad v cene, za ktorú vám znalec znalecký posudok nehnuteľnosti vypracuje. Avšak koľko stojí znalecký posudok na dom, byt či pozemok, závisí od viacerých faktorov. Znalec Vám podľa zadania cenu bude vedieť vypočítať.

 

Na titulnej strane posudku uvedie znalec svoje identifikačné údaje, ďalej označenie, či sa jedná o znalecký posudok na dom, znalecký posudok na byt, znalecký posudok na pozemok apod., jeho poradové číslo a stručnú charakteristiku predmetu znaleckého skúmania. Z titulnej strany je tiež možné vyčítať koľko strán znalecký posudok na pozemok či inú nehnuteľnosť obsahuje, vrátane strán príloh a koľko výtlačkov znalec vyhotovil.

 

zmluva, podpis zmluvy, znalec

 

V úvode znalci vyšpecifikujú na aký účel bude znalecký posudok použitý a zadanie, ktoré znalec dostal od zadávateľa. Taktiež obsahuje informácie, kedy zadávateľ o znalecký posudok nehnuteľnosti požiadal a kedy bol vyhotovený. Znalci v úvode špecifikujú tiež podklady, ktoré pri svojej práci použili. keď sa jedná o znalecký posudok na dom alebo napríklad aj o znalecký posudok na pozemok, podkladom okrem iného môže byť napríklad výpis z katastra nehnuteľností, geometrický plán, použité materiály alebo bonita pozemku,…

 

Opis predmetu znaleckého skúmania, skutočností, na ktoré pri úkone znaleckej činnosti znalec prihliadal a postup, na ktorého základe sa dopracoval k splneniu úloh zadaných zadávateľom, sú obsiahnuté v časti posudok.

 

Záver znaleckých posudkov obsahuje otázky zadávateľa a odpovede, ktorými na ne znalec, ktorý daný znalecký posudok nehnuteľnosti vypracoval, odpovedá. Znalecké posudky musia byť samozrejme aj overené úradnou pečiatkou znalca a jeho podpisom. Znova pripomíname dôležitosť preverenia si znalca, na čo vám poslúži zoznam znalcov. Stáva sa totiž, že komunikujete s iným človekom, ako ktorého pečiatku nakoniec váš znalecký posudok na pozemok, byt či dom obsahuje. Nezabudnite tiež skontrolovať či je v znaleckom posudku uvedené miesto a dátum vypracovania znaleckého posudku.

 

Ak Vám znalec vypracoval napríklad znalecký posudok na dom, určite ste neprehliadli jeho prílohy. Znalecké posudky obsahujú napríklad fotografie predmetnej nehnuteľnosti a práve tie môžu byť súčasťou príloh. Prílohy môžu tvoriť aj samostatný dokument, ktorý nie je zviazaný s daným znaleckým posudkom, v tom prípade však musí byť opatrený pečiatkou a podpisom znalca a musí byť uvedené, k akému znaleckému posudku prílohy patria.

 

Naopak, koľko stojí znalecký posudok, sa v znaleckom posudku nedočítate.

 

V prípade, že sa objavili nové skutočnosti, ktoré si myslíte, že by váš znalecký posudok nehnuteľnosti mal obsahovať, požiadajte znalca o doplnenie už vypracovaného posudku. Znalci znalecké posudky archivujú po dobu 10 rokov.

 

dohoda, potrasenie rukami, zmluva

 

Zoznam znalcov je rozdelený na odvetvia a odbory. Hrá toto rozdelenie nejakú úlohu, čo sa týka vypracovania znaleckého posudku?

 

Samozrejme, už len fakt, že nie každý znalec môže vypracovať znalecký posudok pre každé odvetvie či odbor, vám dáva odpoveď na túto otázku. Práve zoznam znalcov vám povie, ktorí znalci sa venujú práve oblasti, o ktorú máte záujem. Ak by sa náhodou jednalo o úkon v odbore alebo odvetví, v ktorom nie je zapísaný žiadny znalec alebo by boli náklady na zabezpečenie úkonu existujúcim znalcom príliš nákladné, súd môže za určitých podmienok určiť za znalca aj inú osobu, osobu, ktorá nie je zapísaná v zozname znalcov.

 

Znalecký posudok nehnuteľnosti vyjadruje odborné závery o skutočnostiach, ktoré objasňuje. Znalec ho vypracuje tak, aby ho bolo možné preskúmať z hľadiska odbornosti a zhody so skutočným stavom predmetu. Zároveň je možné povedať, že znalecké posudky o všeobecnej hodnote sú aj dokladom o stave stavieb a nehnuteľností k určitému obdobiu.

 

Ako vyzerá znalecký posudok pre odbor stavebníctva v odvetví oceňovanie nehnuteľností?

 

Tak, ako sme spomínali vyššie, osnova, to znamená formálna úprava znaleckých posudkov, je podobná, resp. rovnaká pri takmer všetkých druhoch posudkov. Znalecký posudok na dom, ako aj znalecký posudok na pozemok či byt spadá pod odbor stavebníctva a je asi najčastejšie žiadaným odborom. Ak vás však zaujíma, koľko stojí znalecký posudok v odbore stavebníctvo, to vám nepovieme. Ľahko vám to ale znalec vypočíta. Môžeme uviesť konkrétny príklad osnovy takéhoto znaleckého posudku:

 

1.) Úvod

 

Úvodná časť obsahuje:

 

a.) vyšpecifikovanie úloh znalca podľa toho či ide o objednávku alebo uznesenie štátneho orgánu a pridelenie čísla uznesenia

 

b.) dátum, kedy bolo o znalecký posudok požiadané, resp. deň uznesenia

 

c.) pre zistenie, v akom stavebnotechnickom stave sa hodnotená nehnuteľnosť nachádza znalec uvádza aj dátum, ku ktorému znalecký posudok vypracúva

 

d.) uvedené podklady, ktoré získa znalec od objednávateľa a vlastnou iniciatívou

 

e.) zhodnotený právny predpis, ktorý znalec použil

 

f.) zoznam ďalších použitých právnych predpisov a odbornej literatúry

 

e.) určenie vlastníctva podľa dokladu o vlastníctve, najmä podľa listu vlastníctva. Podmienkou je, aby LV nebolo staršie ako 3 mesiace

 

f.) právny úkon, pre ktorý bude znalecký posudok použitý, v prípade, ak je objednávateľom právnická alebo fyzická osoba

 

g.) informácie zistené pri osobnej obhliadke a zameraní oceňovaného predmetu

 

h.) zaevidované špecifické požiadavky objednávateľa, ak nejaké boli

 

konzultacia, dohoda, znalec

 

2. Posudok

 

V časti „posudok“ znalec najskôr uvedie všeobecné údaje. Tie obsahujú napríklad určenie metódy, ktorú použil, výsledok porovnania technickej dokumentácie nehnuteľností so skutočným stavom (najmä vlastníckych vzťahov a projektovej dokumentácie), identifikovanie stavieb a nehnuteľností podľa LV (ak sú súčasťou znaleckého posudku aj nehnuteľnosti, ktoré sa do katastra nehnuteľností nezapisujú, identifikujú sa podľa parcelného čísla pozemku, na ktorom sú umiestnené) a identifikovanie nehnuteľností, ktorých vlastníctvo nie je podložené vlastníckymi dokladmi.

 

Ďalším krokom je určenie technickej hodnoty. Tú znalci určujú výpočtom východiskovej a technickej hodnoty spoločne so stavebnotechnickým popisom každej stavby či nehnuteľnosti. Znalecký posudok nehnuteľnosti musí obsahovať všetky informácie o hodnotenej nehnuteľnosti, najmä jej zatriedenie do číselného kódu klasifikácie stavieb, výber rozpočtového ukazovateľa, použitie jednotlivých koeficientov a výpočet merných jednotiek. Následne znalec v tejto časti zrekapituluje východiskovú a technickú hodnotu hodnotených stavieb.

 

Posledným krokom je určenie všeobecnej hodnoty a to najmä prostredníctvom analýzy polohy nehnuteľnosti, využitia nehnuteľnosti a možných rizík, ktoré sú spojené s nehnuteľnosťami, napríklad ťarchy či vecné bremená. Znalec musí zdôvodniť výber každej metódy. V porovnávacej metóde najmä výber použitej porovnávanej mernej jednotky a faktorov porovnávania, v metóde polohovej diferenciácie najmä zdôvodnenie výpočtu koeficientu polohovej diferenciácie (pri stavbách) a východiskovej hodnoty koeficientov (pri pozemkoch), vo výnosovej metóde znalec zdôvodňuje najmä výšku použitej úrokovej sadzby a v kombinovanej metóde najmä použité váhy jednotlivých hodnôt zvolenej metódy výpočtu výnosovej hodnoty a použitých vstupných údajov.

 

V určitých prípadoch posudok obsahuje aj ďalšie časti, napríklad nedostatky, ktoré znalec zistil na predmetnej nehnuteľnosti.

 

Rozsah časti „posudok“ vplýva aj na to, koľko znalecký posudok stojí. Logicky, čím náročnejšie je vypracovanie znaleckého posudku, tým je vyššia aj jeho cena. Zoznam znalcov obsahuje údaje o každom znalcovi aj počte znaleckých posudkov, ktoré v ktorom roku vypracoval. Toto číslo však nemusí automaticky znamenať, že znalec s vyšším počtov vypracovaných posudkov je žiadanejší alebo kvalitnejší. Môže byť, že znalci s menším počtom sa zaoberajú práve zložitejšími a rozsiahlejšími znaleckými skúmaniami.

 

3. Záver

 

V závere znalci zodpovedajú otázky zadávateľa a podrobne zrekapitulujú všetky všeobecné hodnoty. Výsledkom je ich zaokrúhlený súčet, ktorý je uvedený aj slovom. Nesmie chýbať miesto a dátum vyhotovenia znaleckého posudku, znalcova úradná pečiatka a jeho podpis. Správny podpis je ten, ktorý je umiestnený mimo odtlačku pečiatky.

 

nehnuteľnosť, novostavba

 

4. Prílohy

 

Znalecké posudky sa od prípadu k prípadu môžu líšiť počtom a rozsahom príloh. Uvedieme preto niekoľko príkladov, ktoré sa medzi prílohy štandardne dostávajú. Niektoré z nich sú povinné a ich neexistenciu musí znalec zdôvodniť:

 

– kópie originálov dokazujúcich vlastnícky vzťah k nehnuteľnostiam, napríklad kópia listu vlastníctva apod.

 

– kópia aktuálneho a potvrdeného výpisu zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností, napríklad kópia katastrálnej mapy

 

– v prípade, že nehnuteľnosť nie je evidovaná v katastri nehnuteľností, prikladá sa geometrický plán

 

– výpis z pozemkovej knihy alebo železničnej knihy s identifikáciou parciel alebo s úradne overeným geometrickým plánom

 

– nákresy, fotografie, kópia projektovej dokumentácie s vyznačením rozmerov jednotlivých podlaží

 

– povolenie na užívanie stavieb alebo iné doklady dokazujúce začiatok ich užívania, znalci pri tvorbe znaleckých posudkom vďaka týmto dokladom určujú vek nehnuteľnosti. Ak takéto doklady neexistujú, vek je určený preskúmateľne

 

– ak sa jedná o znalecký posudok na dom, byt či nebytový priestor, prikladá sa aj kúpna zmluva na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti

 

– situačný náčrt inžinierskych sietí

 

– kópia objednávky pre tvorbu znaleckého posudku alebo kópia uznesenia orgánu, ktorý znalca ustanovil

 

– iné doklady, ktoré môžu pomôcť pri zabezpečení preskúmateľnosti posudku, napríklad nájomné zmluvy v hodnotenej nehnuteľnosti, nájomné zmluvy z okolitých porovnateľných nehnuteľností, všeobecné nariadenia miest

 

5. Znalecká doložka

 

Znalecká doložka je pripojená ku kópii znaleckého posudku. Uvedie sa spoločne s poradovým číslom položky , pod ktorým je úkon vedený v denníku znalca. Znalecká doložka tiež obsahuje označenie zoznamu znalcov, v ktorom je znalec zapísaný a označenie odboru a odvetvia, v ktorých je oprávnený vypracovávať znalecké posudky

 

 

Znalecký posudok

Znalecký posudok je odborný dokument, ktorý vypracúva znalec alebo súdny znalec a slúži na odborné hodnotenie rôznych druhov majetku, či už ide o nehnuteľnosti, vozidlá alebo iné predmety. Znalecké posudky sú neoddeliteľnou súčasťou mnohých právnych a finančných transakcií, pričom ich presnosť a platnosť sú kľúčové pre zabezpečenie spravodlivých a objektívnych výsledkov.

Typy znaleckých posudkov

Znalecké posudky na nehnuteľnosti

Znalecký posudok na byt a znalecky posudok domu sú najbežnejšie znalecké posudky nehnuteľnosti. Tieto posudky obsahujú podrobný popis a ocenenie bytu alebo domu, vrátane jeho polohy, stavu a aktuálnej trhovej hodnoty.

Znalecký posudok na pozemok sú tiež dôležité, najmä pri kúpe alebo predaji pozemkov, kde je potrebné presne stanoviť jeho hodnotu na základe polohy, veľkosti a potenciálu využitia.

SLSP a VUB vyžadujú znalecký posudok pri poskytovaní hypoték, aby zabezpečili, že hodnota nehnuteľnosti zodpovedá výške požičaných prostriedkov.

Znalecký posudok auta

Znalecký posudok auta, alebo znalecký posudok na vozidlo, je dôležitý pri kúpe, predaji alebo pri riešení poistných udalostí. Tento posudok zahŕňa technický stav vozidla, jeho opotrebenie a trhovú hodnotu.

Odborný a súdnoznalecký posudok

Odborný posudok sa týka širokej škály oblastí a môže byť vypracovaný odborníkom na danú tému, zatiaľ čo súdnoznalecký posudok má špeciálny status a môže byť použitý ako dôkazový materiál v súdnom procese.

Platnosť znaleckého posudku

Platnosť znaleckého posudku je obmedzená časovým rámcom, ktorý je určený legislatívou a praxou. Väčšinou je platnosť stanovovaná na obdobie jedného roka, avšak môže sa líšiť podľa konkrétneho prípadu a účelu posudku. Je dôležité, aby bol posudok aktuálny, najmä pri právnych a finančných transakciách.

Proces vypracovania znaleckého posudku

Vypracovanie znaleckého posudku zahŕňa niekoľko krokov:

Prieskum a zhromažďovanie údajov: znalec zhromažďuje všetky potrebné údaje o posudzovanom objekte, vrátane jeho technického stavu, právneho postavenia a trhovej situácie.

Analýza: na základe zhromaždených údajov vykonáva znalec analýzu a ocenenie.

Vypracovanie posudku: znalec vypracuje písomný posudok, ktorý obsahuje všetky relevantné informácie a výsledky analýzy.

Overenie a schválenie: v niektorých prípadoch je potrebné, aby bol posudok overený ďalšími odborníkmi alebo schválený príslušnými úradmi.

Význam znaleckých posudkov

Znalecké posudky majú významné miesto v mnohých oblastiach. V právnych sporoch môžu byť rozhodujúcim dôkazom, v bankovníctve zabezpečujú objektívne hodnotenie majetku pri poskytovaní úverov a v poistení slúžia na presné stanovenie hodnoty majetku pre účely poistného plnenia.

Znalecké posudky sú nevyhnutným nástrojom pre presné a objektívne hodnotenie majetku. Bez ohľadu na to, či ide o znalecký posudok bytu, domu, pozemku alebo auta, správne a aktuálne ocenenie je kľúčové pre zabezpečenie spravodlivosti a presnosti vo všetkých finančných a právnych transakciách. Znalci hrajú dôležitú úlohu v tomto procese, pričom ich odborné znalosti a skúsenosti sú neoceniteľné.

Zavolajte nám na +421 948 137 417 alebo vyplňte dopytový formulár a naši špecialisti Vám zavolajú do 10 min*


* pole je povinné

Všetko, čo potrebujete vedieť o téme ZNALECKÉ POSUDKY

Asi každý z nás sa už stretol s pojmom znalecký posudok a nejeden z nás aj oslovil nejakého znalca so žiadosťou, aby mu vypracoval znalecký posudok na nehnuteľnosti. Najčastejšie, najmä čo sa týka fyzických osôb, sa jedná o znalecké posudky na byt, znalecký posudok na dom či znalecký posudok na pozemok. Znalecké posudky znalci vypracovávajú podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a inštrukcií Ministerstva spravodlivosti SR. Ak si chcete overiť, že daný znalec má všetky potrebné povolenia pre znaleckú činnosť, použite verejne dostupný zoznam znalcov. Ten vám síce nedá odpoveď na otázku koľko stojí znalecký posudok, ale znalci, ktorých zoznam znalcov obsahuje, sú tí, ktorí majú oprávnenie na vykonávanie znaleckej činnosti. Zároveň obsahuje zoznam znalcov aj prípadné sankcie, ktoré znalec počas vykonávania činnosti dostal, napríklad za opakované chyby, ktoré ním robené znalecké posudky obsahovali. Druhou možnosťou je, nechať výber na banku, ktorá žiada o daný znalecký posudok nehnuteľnosti. Banky majú väčšinou svoj vlastný zoznam znalcov, v ktorých sú evidovaní overení a bankou akceptovateľní znalci. Znalecké posudky od takéhoto znalca sú potom schvaľované rýchlejšie a väčšinou aj s menšími úpravami, napríklad čo sa týka hodnoty oceňovanej nehnuteľnosti. A v niektorých bankách vás ani nemusí zaujímať, koľko stojí znalecký posudok, poskytujú túto službu zdarma.

posudky

Čo musia znalecké posudky obsahovať?

Znalec pri tvorbe znaleckého posudku musí dodržiavať predpísané náležitosti po formálnej aj vecnej stránke. Základným pravidlom pre správne vypracované znalecké posudky je to, že všetky jeho časti musia byť overiteľné a musia byť zdôvodnené postupy, ktoré boli pri ich tvorbe použité. Štandardne sú znalecké posudky podávané v písomnej podobe, avšak na súde ich obsah často znalci reprodukujú aj ústne. Formu podania určí súd podľa osobitného predpisu. Ak sú znalecké posudky podané do zápisnice ústne, v zápisnici sa uvedú aj údaje, ktoré obsahuje znalecká doložka. Tá je neoddeliteľnou súčasťou znaleckého posudku a musí obsahovať poradové číslo úkonu znaleckej činnosti, pod ktorým je znalecký posudok na dom, pozemok či byt zapísaný v denníku, identifikačné údaje znalca a označenie odboru a odvetvia, v ktorom je znalec oprávnený podávať znalecké posudky.

Sú rozdiely vo forme vypracovania ak sa jedná o znaleckého posudok na dom alebo znalecký posudok na pozemok? Koľko stojí znalecký posudok?

Nie, akýkoľvek znalecký posudok nehnuteľnosti má predpísanú formu. Písomne vyhotovené znalecké posudky musia obsahovať titulnú stranu, úvod, posudok, záver, prílohy, ktorými je možné znalecké posudky preskúmať, a znaleckú doložku. Všetky znalecké posudky, nie len znalecký posudok na váš pozemok, dom či byt, musia byť pri písomnom podaní zviazané a zošité šnúrkou, ktorej konce sú prelepené páskou a cez pásku znalci overia znalecký posudok nehnuteľnosti úradnou pečiatkou. Samozrejme, jednotlivé strany musia byť očíslované. Rozdiely sú samozrejme napríklad v cene, za ktorú vám znalec znalecký posudok nehnuteľnosti vypracuje. Avšak koľko stojí znalecký posudok na dom, byt či pozemok, závisí od viacerých faktorov. Znalec Vám podľa zadania cenu bude vedieť vypočítať.

Na titulnej strane posudku uvedie znalec svoje identifikačné údaje, ďalej označenie, či sa jedná o znalecký posudok na dom, znalecký posudok na byt, znalecký posudok na pozemok apod., jeho poradové číslo a stručnú charakteristiku predmetu znaleckého skúmania. Z titulnej strany je tiež možné vyčítať koľko strán znalecký posudok na pozemok či inú nehnuteľnosť obsahuje, vrátane strán príloh a koľko výtlačkov znalec vyhotovil.

zmluva, podpis zmluvy, znalec

V úvode znalci vyšpecifikujú na aký účel bude znalecký posudok použitý a zadanie, ktoré znalec dostal od zadávateľa. Taktiež obsahuje informácie, kedy zadávateľ o znalecký posudok nehnuteľnosti požiadal a kedy bol vyhotovený. Znalci v úvode špecifikujú tiež podklady, ktoré pri svojej práci použili. keď sa jedná o znalecký posudok na dom alebo napríklad aj o znalecký posudok na pozemok, podkladom okrem iného môže byť napríklad výpis z katastra nehnuteľností, geometrický plán, použité materiály alebo bonita pozemku,…

Opis predmetu znaleckého skúmania, skutočností, na ktoré pri úkone znaleckej činnosti znalec prihliadal a postup, na ktorého základe sa dopracoval k splneniu úloh zadaných zadávateľom, sú obsiahnuté v časti posudok.

Záver znaleckých posudkov obsahuje otázky zadávateľa a odpovede, ktorými na ne znalec, ktorý daný znalecký posudok nehnuteľnosti vypracoval, odpovedá. Znalecké posudky musia byť samozrejme aj overené úradnou pečiatkou znalca a jeho podpisom. Znova pripomíname dôležitosť preverenia si znalca, na čo vám poslúži zoznam znalcov. Stáva sa totiž, že komunikujete s iným človekom, ako ktorého pečiatku nakoniec váš znalecký posudok na pozemok, byt či dom obsahuje. Nezabudnite tiež skontrolovať či je v znaleckom posudku uvedené miesto a dátum vypracovania znaleckého posudku.

Ak Vám znalec vypracoval napríklad znalecký posudok na dom, určite ste neprehliadli jeho prílohy. Znalecké posudky obsahujú napríklad fotografie predmetnej nehnuteľnosti a práve tie môžu byť súčasťou príloh. Prílohy môžu tvoriť aj samostatný dokument, ktorý nie je zviazaný s daným znaleckým posudkom, v tom prípade však musí byť opatrený pečiatkou a podpisom znalca a musí byť uvedené, k akému znaleckému posudku prílohy patria.

Naopak, koľko stojí znalecký posudok, sa v znaleckom posudku nedočítate.

V prípade, že sa objavili nové skutočnosti, ktoré si myslíte, že by váš znalecký posudok nehnuteľnosti mal obsahovať, požiadajte znalca o doplnenie už vypracovaného posudku. Znalci znalecké posudky archivujú po dobu 10 rokov.

dohoda, potrasenie rukami, zmluva

Zoznam znalcov je rozdelený na odvetvia a odbory. Hrá toto rozdelenie nejakú úlohu, čo sa týka vypracovania znaleckého posudku?

Samozrejme, už len fakt, že nie každý znalec môže vypracovať znalecký posudok pre každé odvetvie či odbor, vám dáva odpoveď na túto otázku. Práve zoznam znalcov vám povie, ktorí znalci sa venujú práve oblasti, o ktorú máte záujem. Ak by sa náhodou jednalo o úkon v odbore alebo odvetví, v ktorom nie je zapísaný žiadny znalec alebo by boli náklady na zabezpečenie úkonu existujúcim znalcom príliš nákladné, súd môže za určitých podmienok určiť za znalca aj inú osobu, osobu, ktorá nie je zapísaná v zozname znalcov.

Znalecký posudok nehnuteľnosti vyjadruje odborné závery o skutočnostiach, ktoré objasňuje. Znalec ho vypracuje tak, aby ho bolo možné preskúmať z hľadiska odbornosti a zhody so skutočným stavom predmetu. Zároveň je možné povedať, že znalecké posudky o všeobecnej hodnote sú aj dokladom o stave stavieb a nehnuteľností k určitému obdobiu.

Ako vyzerá znalecký posudok pre odbor stavebníctva v odvetví oceňovanie nehnuteľností?

Tak, ako sme spomínali vyššie, osnova, to znamená formálna úprava znaleckých posudkov, je podobná, resp. rovnaká pri takmer všetkých druhoch posudkov. Znalecký posudok na dom, ako aj znalecký posudok na pozemok či byt spadá pod odbor stavebníctva a je asi najčastejšie žiadaným odborom. Ak vás však zaujíma, koľko stojí znalecký posudok v odbore stavebníctvo, to vám nepovieme. Ľahko vám to ale znalec vypočíta. Môžeme uviesť konkrétny príklad osnovy takéhoto znaleckého posudku:

1.) Úvod

Úvodná časť obsahuje:

a.) vyšpecifikovanie úloh znalca podľa toho či ide o objednávku alebo uznesenie štátneho orgánu a pridelenie čísla uznesenia

b.) dátum, kedy bolo o znalecký posudok požiadané, resp. deň uznesenia

c.) pre zistenie, v akom stavebnotechnickom stave sa hodnotená nehnuteľnosť nachádza znalec uvádza aj dátum, ku ktorému znalecký posudok vypracúva

d.) uvedené podklady, ktoré získa znalec od objednávateľa a vlastnou iniciatívou

e.) zhodnotený právny predpis, ktorý znalec použil

f.) zoznam ďalších použitých právnych predpisov a odbornej literatúry

e.) určenie vlastníctva podľa dokladu o vlastníctve, najmä podľa listu vlastníctva. Podmienkou je, aby LV nebolo staršie ako 3 mesiace

f.) právny úkon, pre ktorý bude znalecký posudok použitý, v prípade, ak je objednávateľom právnická alebo fyzická osoba

g.) informácie zistené pri osobnej obhliadke a zameraní oceňovaného predmetu

h.) zaevidované špecifické požiadavky objednávateľa, ak nejaké boli

konzultacia, dohoda, znalec

2. Posudok

V časti „posudok“ znalec najskôr uvedie všeobecné údaje. Tie obsahujú napríklad určenie metódy, ktorú použil, výsledok porovnania technickej dokumentácie nehnuteľností so skutočným stavom (najmä vlastníckych vzťahov a projektovej dokumentácie), identifikovanie stavieb a nehnuteľností podľa LV (ak sú súčasťou znaleckého posudku aj nehnuteľnosti, ktoré sa do katastra nehnuteľností nezapisujú, identifikujú sa podľa parcelného čísla pozemku, na ktorom sú umiestnené) a identifikovanie nehnuteľností, ktorých vlastníctvo nie je podložené vlastníckymi dokladmi.

Ďalším krokom je určenie technickej hodnoty. Tú znalci určujú výpočtom východiskovej a technickej hodnoty spoločne so stavebnotechnickým popisom každej stavby či nehnuteľnosti. Znalecký posudok nehnuteľnosti musí obsahovať všetky informácie o hodnotenej nehnuteľnosti, najmä jej zatriedenie do číselného kódu klasifikácie stavieb, výber rozpočtového ukazovateľa, použitie jednotlivých koeficientov a výpočet merných jednotiek. Následne znalec v tejto časti zrekapituluje východiskovú a technickú hodnotu hodnotených stavieb.

Posledným krokom je určenie všeobecnej hodnoty a to najmä prostredníctvom analýzy polohy nehnuteľnosti, využitia nehnuteľnosti a možných rizík, ktoré sú spojené s nehnuteľnosťami, napríklad ťarchy či vecné bremená. Znalec musí zdôvodniť výber každej metódy. V porovnávacej metóde najmä výber použitej porovnávanej mernej jednotky a faktorov porovnávania, v metóde polohovej diferenciácie najmä zdôvodnenie výpočtu koeficientu polohovej diferenciácie (pri stavbách) a východiskovej hodnoty koeficientov (pri pozemkoch), vo výnosovej metóde znalec zdôvodňuje najmä výšku použitej úrokovej sadzby a v kombinovanej metóde najmä použité váhy jednotlivých hodnôt zvolenej metódy výpočtu výnosovej hodnoty a použitých vstupných údajov.

V určitých prípadoch posudok obsahuje aj ďalšie časti, napríklad nedostatky, ktoré znalec zistil na predmetnej nehnuteľnosti.

Rozsah časti „posudok“ vplýva aj na to, koľko znalecký posudok stojí. Logicky, čím náročnejšie je vypracovanie znaleckého posudku, tým je vyššia aj jeho cena. Zoznam znalcov obsahuje údaje o každom znalcovi aj počte znaleckých posudkov, ktoré v ktorom roku vypracoval. Toto číslo však nemusí automaticky znamenať, že znalec s vyšším počtov vypracovaných posudkov je žiadanejší alebo kvalitnejší. Môže byť, že znalci s menším počtom sa zaoberajú práve zložitejšími a rozsiahlejšími znaleckými skúmaniami.

3. Záver

V závere znalci zodpovedajú otázky zadávateľa a podrobne zrekapitulujú všetky všeobecné hodnoty. Výsledkom je ich zaokrúhlený súčet, ktorý je uvedený aj slovom. Nesmie chýbať miesto a dátum vyhotovenia znaleckého posudku, znalcova úradná pečiatka a jeho podpis. Správny podpis je ten, ktorý je umiestnený mimo odtlačku pečiatky.

nehnuteľnosť, novostavba

4. Prílohy

Znalecké posudky sa od prípadu k prípadu môžu líšiť počtom a rozsahom príloh. Uvedieme preto niekoľko príkladov, ktoré sa medzi prílohy štandardne dostávajú. Niektoré z nich sú povinné a ich neexistenciu musí znalec zdôvodniť:

– kópie originálov dokazujúcich vlastnícky vzťah k nehnuteľnostiam, napríklad kópia listu vlastníctva apod.

– kópia aktuálneho a potvrdeného výpisu zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností, napríklad kópia katastrálnej mapy

– v prípade, že nehnuteľnosť nie je evidovaná v katastri nehnuteľností, prikladá sa geometrický plán

– výpis z pozemkovej knihy alebo železničnej knihy s identifikáciou parciel alebo s úradne overeným geometrickým plánom

– nákresy, fotografie, kópia projektovej dokumentácie s vyznačením rozmerov jednotlivých podlaží

– povolenie na užívanie stavieb alebo iné doklady dokazujúce začiatok ich užívania, znalci pri tvorbe znaleckých posudkom vďaka týmto dokladom určujú vek nehnuteľnosti. Ak takéto doklady neexistujú, vek je určený preskúmateľne

– ak sa jedná o znalecký posudok na dom, byt či nebytový priestor, prikladá sa aj kúpna zmluva na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti

– situačný náčrt inžinierskych sietí

– kópia objednávky pre tvorbu znaleckého posudku alebo kópia uznesenia orgánu, ktorý znalca ustanovil

– iné doklady, ktoré môžu pomôcť pri zabezpečení preskúmateľnosti posudku, napríklad nájomné zmluvy v hodnotenej nehnuteľnosti, nájomné zmluvy z okolitých porovnateľných nehnuteľností, všeobecné nariadenia miest

5. Znalecká doložka

Znalecká doložka je pripojená ku kópii znaleckého posudku. Uvedie sa spoločne s poradovým číslom položky , pod ktorým je úkon vedený v denníku znalca. Znalecká doložka tiež obsahuje označenie zoznamu znalcov, v ktorom je znalec zapísaný a označenie odboru a odvetvia, v ktorých je oprávnený vypracovávať znalecké posudky

 

Znalecký posudok

Znalecký posudok je odborný dokument, ktorý vypracúva znalec alebo súdny znalec a slúži na odborné hodnotenie rôznych druhov majetku, či už ide o nehnuteľnosti, vozidlá alebo iné predmety. Znalecké posudky sú neoddeliteľnou súčasťou mnohých právnych a finančných transakcií, pričom ich presnosť a platnosť sú kľúčové pre zabezpečenie spravodlivých a objektívnych výsledkov.

Typy znaleckých posudkov

Znalecké posudky na nehnuteľnosti

Znalecký posudok na byt a znalecky posudok domu sú najbežnejšie znalecké posudky nehnuteľnosti. Tieto posudky obsahujú podrobný popis a ocenenie bytu alebo domu, vrátane jeho polohy, stavu a aktuálnej trhovej hodnoty.

Znalecký posudok na pozemok sú tiež dôležité, najmä pri kúpe alebo predaji pozemkov, kde je potrebné presne stanoviť jeho hodnotu na základe polohy, veľkosti a potenciálu využitia.

SLSP a VUB vyžadujú znalecký posudok pri poskytovaní hypoték, aby zabezpečili, že hodnota nehnuteľnosti zodpovedá výške požičaných prostriedkov.

Znalecký posudok auta

Znalecký posudok auta, alebo znalecký posudok na vozidlo, je dôležitý pri kúpe, predaji alebo pri riešení poistných udalostí. Tento posudok zahŕňa technický stav vozidla, jeho opotrebenie a trhovú hodnotu.

Odborný a súdnoznalecký posudok

Odborný posudok sa týka širokej škály oblastí a môže byť vypracovaný odborníkom na danú tému, zatiaľ čo súdnoznalecký posudok má špeciálny status a môže byť použitý ako dôkazový materiál v súdnom procese.

Platnosť znaleckého posudku

Platnosť znaleckého posudku je obmedzená časovým rámcom, ktorý je určený legislatívou a praxou. Väčšinou je platnosť stanovovaná na obdobie jedného roka, avšak môže sa líšiť podľa konkrétneho prípadu a účelu posudku. Je dôležité, aby bol posudok aktuálny, najmä pri právnych a finančných transakciách.

Proces vypracovania znaleckého posudku

Vypracovanie znaleckého posudku zahŕňa niekoľko krokov:

Prieskum a zhromažďovanie údajov: znalec zhromažďuje všetky potrebné údaje o posudzovanom objekte, vrátane jeho technického stavu, právneho postavenia a trhovej situácie.

Analýza: na základe zhromaždených údajov vykonáva znalec analýzu a ocenenie.

Vypracovanie posudku: znalec vypracuje písomný posudok, ktorý obsahuje všetky relevantné informácie a výsledky analýzy.

Overenie a schválenie: v niektorých prípadoch je potrebné, aby bol posudok overený ďalšími odborníkmi alebo schválený príslušnými úradmi.

Význam znaleckých posudkov

Znalecké posudky majú významné miesto v mnohých oblastiach. V právnych sporoch môžu byť rozhodujúcim dôkazom, v bankovníctve zabezpečujú objektívne hodnotenie majetku pri poskytovaní úverov a v poistení slúžia na presné stanovenie hodnoty majetku pre účely poistného plnenia.

Znalecké posudky sú nevyhnutným nástrojom pre presné a objektívne hodnotenie majetku. Bez ohľadu na to, či ide o znalecký posudok bytu, domu, pozemku alebo auta, správne a aktuálne ocenenie je kľúčové pre zabezpečenie spravodlivosti a presnosti vo všetkých finančných a právnych transakciách. Znalci hrajú dôležitú úlohu v tomto procese, pričom ich odborné znalosti a skúsenosti sú neoceniteľné.

Zavolajte nám na +421 948 137 417 alebo vyplňte dopytový formulár a naši špecialisti Vám zavolajú do 10 min*


* pole je povinné

Všetko, čo potrebujete vedieť o téme ZNALECKÉ POSUDKY

Asi každý z nás sa už stretol s pojmom znalecký posudok a nejeden z nás aj oslovil nejakého znalca so žiadosťou, aby mu vypracoval znalecký posudok na nehnuteľnosti. Najčastejšie, najmä čo sa týka fyzických osôb, sa jedná o znalecké posudky na byt, znalecký posudok na dom či znalecký posudok na pozemok. Znalecké posudky znalci vypracovávajú podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a inštrukcií Ministerstva spravodlivosti SR. Ak si chcete overiť, že daný znalec má všetky potrebné povolenia pre znaleckú činnosť, použite verejne dostupný zoznam znalcov. Ten vám síce nedá odpoveď na otázku koľko stojí znalecký posudok, ale znalci, ktorých zoznam znalcov obsahuje, sú tí, ktorí majú oprávnenie na vykonávanie znaleckej činnosti. Zároveň obsahuje zoznam znalcov aj prípadné sankcie, ktoré znalec počas vykonávania činnosti dostal, napríklad za opakované chyby, ktoré ním robené znalecké posudky obsahovali. Druhou možnosťou je, nechať výber na banku, ktorá žiada o daný znalecký posudok nehnuteľnosti. Banky majú väčšinou svoj vlastný zoznam znalcov, v ktorých sú evidovaní overení a bankou akceptovateľní znalci. Znalecké posudky od takéhoto znalca sú potom schvaľované rýchlejšie a väčšinou aj s menšími úpravami, napríklad čo sa týka hodnoty oceňovanej nehnuteľnosti. A v niektorých bankách vás ani nemusí zaujímať, koľko stojí znalecký posudok, poskytujú túto službu zdarma.

posudky

Čo musia znalecké posudky obsahovať?

Znalec pri tvorbe znaleckého posudku musí dodržiavať predpísané náležitosti po formálnej aj vecnej stránke. Základným pravidlom pre správne vypracované znalecké posudky je to, že všetky jeho časti musia byť overiteľné a musia byť zdôvodnené postupy, ktoré boli pri ich tvorbe použité. Štandardne sú znalecké posudky podávané v písomnej podobe, avšak na súde ich obsah často znalci reprodukujú aj ústne. Formu podania určí súd podľa osobitného predpisu. Ak sú znalecké posudky podané do zápisnice ústne, v zápisnici sa uvedú aj údaje, ktoré obsahuje znalecká doložka. Tá je neoddeliteľnou súčasťou znaleckého posudku a musí obsahovať poradové číslo úkonu znaleckej činnosti, pod ktorým je znalecký posudok na dom, pozemok či byt zapísaný v denníku, identifikačné údaje znalca a označenie odboru a odvetvia, v ktorom je znalec oprávnený podávať znalecké posudky.

Sú rozdiely vo forme vypracovania ak sa jedná o znaleckého posudok na dom alebo znalecký posudok na pozemok? Koľko stojí znalecký posudok?

Nie, akýkoľvek znalecký posudok nehnuteľnosti má predpísanú formu. Písomne vyhotovené znalecké posudky musia obsahovať titulnú stranu, úvod, posudok, záver, prílohy, ktorými je možné znalecké posudky preskúmať, a znaleckú doložku. Všetky znalecké posudky, nie len znalecký posudok na váš pozemok, dom či byt, musia byť pri písomnom podaní zviazané a zošité šnúrkou, ktorej konce sú prelepené páskou a cez pásku znalci overia znalecký posudok nehnuteľnosti úradnou pečiatkou. Samozrejme, jednotlivé strany musia byť očíslované. Rozdiely sú samozrejme napríklad v cene, za ktorú vám znalec znalecký posudok nehnuteľnosti vypracuje. Avšak koľko stojí znalecký posudok na dom, byt či pozemok, závisí od viacerých faktorov. Znalec Vám podľa zadania cenu bude vedieť vypočítať.

Na titulnej strane posudku uvedie znalec svoje identifikačné údaje, ďalej označenie, či sa jedná o znalecký posudok na dom, znalecký posudok na byt, znalecký posudok na pozemok apod., jeho poradové číslo a stručnú charakteristiku predmetu znaleckého skúmania. Z titulnej strany je tiež možné vyčítať koľko strán znalecký posudok na pozemok či inú nehnuteľnosť obsahuje, vrátane strán príloh a koľko výtlačkov znalec vyhotovil.

zmluva, podpis zmluvy, znalec

V úvode znalci vyšpecifikujú na aký účel bude znalecký posudok použitý a zadanie, ktoré znalec dostal od zadávateľa. Taktiež obsahuje informácie, kedy zadávateľ o znalecký posudok nehnuteľnosti požiadal a kedy bol vyhotovený. Znalci v úvode špecifikujú tiež podklady, ktoré pri svojej práci použili. keď sa jedná o znalecký posudok na dom alebo napríklad aj o znalecký posudok na pozemok, podkladom okrem iného môže byť napríklad výpis z katastra nehnuteľností, geometrický plán, použité materiály alebo bonita pozemku,…

Opis predmetu znaleckého skúmania, skutočností, na ktoré pri úkone znaleckej činnosti znalec prihliadal a postup, na ktorého základe sa dopracoval k splneniu úloh zadaných zadávateľom, sú obsiahnuté v časti posudok.

Záver znaleckých posudkov obsahuje otázky zadávateľa a odpovede, ktorými na ne znalec, ktorý daný znalecký posudok nehnuteľnosti vypracoval, odpovedá. Znalecké posudky musia byť samozrejme aj overené úradnou pečiatkou znalca a jeho podpisom. Znova pripomíname dôležitosť preverenia si znalca, na čo vám poslúži zoznam znalcov. Stáva sa totiž, že komunikujete s iným človekom, ako ktorého pečiatku nakoniec váš znalecký posudok na pozemok, byt či dom obsahuje. Nezabudnite tiež skontrolovať či je v znaleckom posudku uvedené miesto a dátum vypracovania znaleckého posudku.

Ak Vám znalec vypracoval napríklad znalecký posudok na dom, určite ste neprehliadli jeho prílohy. Znalecké posudky obsahujú napríklad fotografie predmetnej nehnuteľnosti a práve tie môžu byť súčasťou príloh. Prílohy môžu tvoriť aj samostatný dokument, ktorý nie je zviazaný s daným znaleckým posudkom, v tom prípade však musí byť opatrený pečiatkou a podpisom znalca a musí byť uvedené, k akému znaleckému posudku prílohy patria.

Naopak, koľko stojí znalecký posudok, sa v znaleckom posudku nedočítate.

V prípade, že sa objavili nové skutočnosti, ktoré si myslíte, že by váš znalecký posudok nehnuteľnosti mal obsahovať, požiadajte znalca o doplnenie už vypracovaného posudku. Znalci znalecké posudky archivujú po dobu 10 rokov.

dohoda, potrasenie rukami, zmluva

Zoznam znalcov je rozdelený na odvetvia a odbory. Hrá toto rozdelenie nejakú úlohu, čo sa týka vypracovania znaleckého posudku?

Samozrejme, už len fakt, že nie každý znalec môže vypracovať znalecký posudok pre každé odvetvie či odbor, vám dáva odpoveď na túto otázku. Práve zoznam znalcov vám povie, ktorí znalci sa venujú práve oblasti, o ktorú máte záujem. Ak by sa náhodou jednalo o úkon v odbore alebo odvetví, v ktorom nie je zapísaný žiadny znalec alebo by boli náklady na zabezpečenie úkonu existujúcim znalcom príliš nákladné, súd môže za určitých podmienok určiť za znalca aj inú osobu, osobu, ktorá nie je zapísaná v zozname znalcov.

Znalecký posudok nehnuteľnosti vyjadruje odborné závery o skutočnostiach, ktoré objasňuje. Znalec ho vypracuje tak, aby ho bolo možné preskúmať z hľadiska odbornosti a zhody so skutočným stavom predmetu. Zároveň je možné povedať, že znalecké posudky o všeobecnej hodnote sú aj dokladom o stave stavieb a nehnuteľností k určitému obdobiu.

Ako vyzerá znalecký posudok pre odbor stavebníctva v odvetví oceňovanie nehnuteľností?

Tak, ako sme spomínali vyššie, osnova, to znamená formálna úprava znaleckých posudkov, je podobná, resp. rovnaká pri takmer všetkých druhoch posudkov. Znalecký posudok na dom, ako aj znalecký posudok na pozemok či byt spadá pod odbor stavebníctva a je asi najčastejšie žiadaným odborom. Ak vás však zaujíma, koľko stojí znalecký posudok v odbore stavebníctvo, to vám nepovieme. Ľahko vám to ale znalec vypočíta. Môžeme uviesť konkrétny príklad osnovy takéhoto znaleckého posudku:

1.) Úvod

Úvodná časť obsahuje:

a.) vyšpecifikovanie úloh znalca podľa toho či ide o objednávku alebo uznesenie štátneho orgánu a pridelenie čísla uznesenia

b.) dátum, kedy bolo o znalecký posudok požiadané, resp. deň uznesenia

c.) pre zistenie, v akom stavebnotechnickom stave sa hodnotená nehnuteľnosť nachádza znalec uvádza aj dátum, ku ktorému znalecký posudok vypracúva

d.) uvedené podklady, ktoré získa znalec od objednávateľa a vlastnou iniciatívou

e.) zhodnotený právny predpis, ktorý znalec použil

f.) zoznam ďalších použitých právnych predpisov a odbornej literatúry

e.) určenie vlastníctva podľa dokladu o vlastníctve, najmä podľa listu vlastníctva. Podmienkou je, aby LV nebolo staršie ako 3 mesiace

f.) právny úkon, pre ktorý bude znalecký posudok použitý, v prípade, ak je objednávateľom právnická alebo fyzická osoba

g.) informácie zistené pri osobnej obhliadke a zameraní oceňovaného predmetu

h.) zaevidované špecifické požiadavky objednávateľa, ak nejaké boli

konzultacia, dohoda, znalec

2. Posudok

V časti „posudok“ znalec najskôr uvedie všeobecné údaje. Tie obsahujú napríklad určenie metódy, ktorú použil, výsledok porovnania technickej dokumentácie nehnuteľností so skutočným stavom (najmä vlastníckych vzťahov a projektovej dokumentácie), identifikovanie stavieb a nehnuteľností podľa LV (ak sú súčasťou znaleckého posudku aj nehnuteľnosti, ktoré sa do katastra nehnuteľností nezapisujú, identifikujú sa podľa parcelného čísla pozemku, na ktorom sú umiestnené) a identifikovanie nehnuteľností, ktorých vlastníctvo nie je podložené vlastníckymi dokladmi.

Ďalším krokom je určenie technickej hodnoty. Tú znalci určujú výpočtom východiskovej a technickej hodnoty spoločne so stavebnotechnickým popisom každej stavby či nehnuteľnosti. Znalecký posudok nehnuteľnosti musí obsahovať všetky informácie o hodnotenej nehnuteľnosti, najmä jej zatriedenie do číselného kódu klasifikácie stavieb, výber rozpočtového ukazovateľa, použitie jednotlivých koeficientov a výpočet merných jednotiek. Následne znalec v tejto časti zrekapituluje východiskovú a technickú hodnotu hodnotených stavieb.

Posledným krokom je určenie všeobecnej hodnoty a to najmä prostredníctvom analýzy polohy nehnuteľnosti, využitia nehnuteľnosti a možných rizík, ktoré sú spojené s nehnuteľnosťami, napríklad ťarchy či vecné bremená. Znalec musí zdôvodniť výber každej metódy. V porovnávacej metóde najmä výber použitej porovnávanej mernej jednotky a faktorov porovnávania, v metóde polohovej diferenciácie najmä zdôvodnenie výpočtu koeficientu polohovej diferenciácie (pri stavbách) a východiskovej hodnoty koeficientov (pri pozemkoch), vo výnosovej metóde znalec zdôvodňuje najmä výšku použitej úrokovej sadzby a v kombinovanej metóde najmä použité váhy jednotlivých hodnôt zvolenej metódy výpočtu výnosovej hodnoty a použitých vstupných údajov.

V určitých prípadoch posudok obsahuje aj ďalšie časti, napríklad nedostatky, ktoré znalec zistil na predmetnej nehnuteľnosti.

Rozsah časti „posudok“ vplýva aj na to, koľko znalecký posudok stojí. Logicky, čím náročnejšie je vypracovanie znaleckého posudku, tým je vyššia aj jeho cena. Zoznam znalcov obsahuje údaje o každom znalcovi aj počte znaleckých posudkov, ktoré v ktorom roku vypracoval. Toto číslo však nemusí automaticky znamenať, že znalec s vyšším počtov vypracovaných posudkov je žiadanejší alebo kvalitnejší. Môže byť, že znalci s menším počtom sa zaoberajú práve zložitejšími a rozsiahlejšími znaleckými skúmaniami.

3. Záver

V závere znalci zodpovedajú otázky zadávateľa a podrobne zrekapitulujú všetky všeobecné hodnoty. Výsledkom je ich zaokrúhlený súčet, ktorý je uvedený aj slovom. Nesmie chýbať miesto a dátum vyhotovenia znaleckého posudku, znalcova úradná pečiatka a jeho podpis. Správny podpis je ten, ktorý je umiestnený mimo odtlačku pečiatky.

nehnuteľnosť, novostavba

4. Prílohy

Znalecké posudky sa od prípadu k prípadu môžu líšiť počtom a rozsahom príloh. Uvedieme preto niekoľko príkladov, ktoré sa medzi prílohy štandardne dostávajú. Niektoré z nich sú povinné a ich neexistenciu musí znalec zdôvodniť:

– kópie originálov dokazujúcich vlastnícky vzťah k nehnuteľnostiam, napríklad kópia listu vlastníctva apod.

– kópia aktuálneho a potvrdeného výpisu zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností, napríklad kópia katastrálnej mapy

– v prípade, že nehnuteľnosť nie je evidovaná v katastri nehnuteľností, prikladá sa geometrický plán

– výpis z pozemkovej knihy alebo železničnej knihy s identifikáciou parciel alebo s úradne overeným geometrickým plánom

– nákresy, fotografie, kópia projektovej dokumentácie s vyznačením rozmerov jednotlivých podlaží

– povolenie na užívanie stavieb alebo iné doklady dokazujúce začiatok ich užívania, znalci pri tvorbe znaleckých posudkom vďaka týmto dokladom určujú vek nehnuteľnosti. Ak takéto doklady neexistujú, vek je určený preskúmateľne

– ak sa jedná o znalecký posudok na dom, byt či nebytový priestor, prikladá sa aj kúpna zmluva na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti

– situačný náčrt inžinierskych sietí

– kópia objednávky pre tvorbu znaleckého posudku alebo kópia uznesenia orgánu, ktorý znalca ustanovil

– iné doklady, ktoré môžu pomôcť pri zabezpečení preskúmateľnosti posudku, napríklad nájomné zmluvy v hodnotenej nehnuteľnosti, nájomné zmluvy z okolitých porovnateľných nehnuteľností, všeobecné nariadenia miest

5. Znalecká doložka

Znalecká doložka je pripojená ku kópii znaleckého posudku. Uvedie sa spoločne s poradovým číslom položky , pod ktorým je úkon vedený v denníku znalca. Znalecká doložka tiež obsahuje označenie zoznamu znalcov, v ktorom je znalec zapísaný a označenie odboru a odvetvia, v ktorých je oprávnený vypracovávať znalecké posudky

 

Priemerné hodnotenie
[Spolu: 2204 Priemer: 4.7]