Vyberte stranu

Zoznam znalcov

Zavolajte nám na +421 948 137 417 alebo vyplňte dopytový formulár a naši špecialisti Vám zavolajú do 10 min*


* pole je povinné

Pýtate sa čo je a na čo slúži ZOZNAM ZNALCOV. A my odpovedáme...


Veľmi zjednodušene povedané, zoznam znalcov je akýsi verejne prístupný dokument, ktorý ľudia či organizácie využívajú na to, aby si preverili či ten alebo onen znalec má akreditáciu vykonávať funkciu znalca a teda či napríklad znalecký posudok, ktorý potrebuje povedzme pre banku, mu pripraví overený znalec. Samozrejme, zoznam znalcov negarantuje či bude znalecký posudok, ktorý pripraví znalec v ňom zapísaný, akceptovaný danou bankou, ale je to akýsi prvý zdroj, kde si môžeme overiť základné informácie o znalcovi, prípadne o znaleckej organizácii, pokiaľ je znalec právnickou osobou. Zodpovedným ministerstvom je Ministerstvo spravodlivosti. Ono vedie zoznam znalcov v elektronickej forme, aktualizuje údaje v ňom, aj vydáva oprávnenia, na základe ktorých znalci môžu vykonávať znaleckú činnosť. Ministerstvo zabezpečí sprístupnenie zoznamu a jeho aktualizáciu súčasne s vykonanými zmenami v zozname verejnosti prostredníctvom elektronických zariadení na doméne ministerstva.

Elektronická forma zoznamu umožňuje vyhľadávanie podľa odborov a odvetví, ako aj podľa osôb zapísaných v zozname. Odbory a odvetvia sú zoradené, podobne ako znalci, tlmočníci a prekladatelia, podľa abecedného poradia a majú svoj unikátny šesťmiestny číselný kód. Rozdelenie zoznamu na odbory a odvetvia je určené inštrukciou ministerstva. V prípade, že ministerstvo obdrží písomnú požiadavku najmenej od troch súdov alebo iných orgánov verejnej moci, pridá do zoznamu nový odbor alebo odvetvie. Okrem názvu predkladateľa návrhu, navrhovaného nového odboru či odvetvia je k požiadavke potrebné pripojiť aj odôvodnenie, prečo by malo dané odvetvie či daný odbor vzniknúť. Ministerstvo pri vzniku nových odborov alebo odvetví v zozname musí určiť rozsah ich pôsobnosti tak, aby znalci, tlmočníci a prekladatelia pri výkone svojej činnosti nezasahovali do iného odboru alebo odvetvia. Keď vznikne nový alebo zanikne bývalý odbor alebo odvetvie, ministerstvo je povinné tieto zmeny v písomnej forme doručiť súdom a prokuratúram.

Znalci, ktorí sú zapísaní v oddiele zápisu znalcov môžu byť zapísaní ako znalci – fyzické osoby, znalci – právnické osoby, v tomto prípade sa jedná o znalecké organizácie a znalci – znalecké ústavy.

Zároveň, jednou z podmienok zápisu do zoznamu znalcov je aj zloženie sľubu, ktorý znalci skladajú verejne do rúk ministra spravodlivosti. Ak vás zaujíma jeho znenie, nech sa páči: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že pri výkone svojej činnosti budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a morálne a etické zásady výkonu tejto činnosti, že svoju činnosť budem vykonávať osobne, nestranne a nezaujato podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia, že budem plne využívať všetky svoje odborné znalosti a že zachovám mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých som sa pri výkone činnosti dozvedel.“

Znalci majú povinnosť oznámiť a zdokladovať každú zmenu údajov, ktoré má zoznam znalcov zapísané, do 30 dní od uskutočnenia zmeny. To zabezpečuje aktuálnosť a pravdivosť údajov. V prípade, že znalec poruší túto povinnosť, hrozia mu sankcie, ktoré sú tiež predmetov zápisu do zoznamu.

Každý znalec má preukaz znalca, ktorým sa môže pred vami preukázať. Avšak, stretli sme sa už aj s prípadmi, že znalec preukaz mal, no v skutočnosti nemal oprávnenie na vykonávanie znaleckej činnosti. Ako je to možné? Tak, že porušil zákon a neodovzdal preukaz pri vyškrtnutí zo zoznamu znalcov. A aj to je jedným z dôvodov, prečo si ten zoznam znalcov treba pozrieť. Znalecké posudky, ktoré vypracovali neoprávnení znalci sú vám na nič, to vám je ale asi jasné.

Aké informácie obsahuje zoznam znalcov?

Možno by bolo dobré najskôr povedať, že zoznam znalcov obsahuje oddiel na zápis znalcov. Ten sa člení na odbory a tie ďalej na odvetvia. prečo je táto informácia dôležitá? Pretože nie každý znalec má oprávnenie na znaleckú činnosť každého odboru či odvetvia. To znamená, že ak potrebujete znalecký posudok pre odvetvie cestnej dopravy, nemôže vám ho spraviť znalec, ktorý je zapísaný v odvetví poľnohospodárstvo. Samozrejme, mnohí znalci majú oprávnenie pre hodnotenie nehnuteľností pre viaceré odvetia či odbory, stačí si pozrieť zoznam znalcov na internete a ľahko zistíte či máte toho „správneho.“

Zoznam znalcov obsahuje osobné údaje o znalcovi ako meno, priezvisko, titul, rok narodenia, trvalé bydlisko, miesto, kde vykonáva činnosť aj jeho kontaktné údaje. Kontaktný údaj je najmä údaj o telefónnom čísle alebo adrese elektronickej pošty, alebo iný údaj, ktorý slúži na okamžité zastihnutie znalca, tlmočníka alebo prekladateľa. V zozname je znalec vedený pod určitým evidenčným číslom a pri jeho mene nájdete tiež názov zamestnávateľa v prípade, že je znalec zamestnaný, aj informáciu o tom, ktorá poisťovňa ho poisťuje pre prípad spôsobenia škody z výkonu činnosti. Nemenej dôležitým údajom je už spomínaná informácia, či bol znalec zo zoznamu za posledné tri roky vyškrtnutý, prípadne či mu boli uložené sankcie z výkonu znaleckej činnosti. V prípade, že ste osobou, ktorá uprednostňuje profesne starších znalcov, zíde sa vám údaj o dátume zápisu do zoznamu znalcov.

V zozname znalcov sú zapísané nie len fyzické osoby, ale aj právnické. V ich prípade ide o zápis znaleckej organizácie alebo znaleckého ústavu. Zoznam znalcov obsahuje o znaleckých organizáciách podobné informácie ako v prípade znalcov – fyzických osôb. Základom sú identifikačné údaje ako evidenčné číslo, názov, sídlo, a IČO. Zapísané sú tiež kontaktné údaje právnickej osoby a miesto výkonu činnosti. V prípade, že sa jedná o znalecký ústav, zapisuje sa oblasť znaleckej činnosti, v ktorej plní funkciu rezortného a metodického centra. Podobne ako u fyzických osôb aj znalci – právnické osoby musia mať uzatvorenú poistku, pričom jej platnosť a názov poisťovne taktiež eviduje zoznam znalcov. Tiež sa dočítate o prípadných sankciách, o dátumoch zapísania do či vyškrtnutí zo zoznamu znalcov. Právnická osoba musí mať zodpovedného zástupcu za výkon znaleckej činnosti. Aj jeho meno, priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, evidenčné číslo a pracovné zaradenie alebo pracovný pomer sú zapísané v zozname znalcov.

Čo musí znalec spĺňať, keď žiada o zápis do zoznamu znalcov?

V prvom rade musí byť znalec – fyzická osoba spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu. Čo to znamená? Jednoducho to, že musí byť zosobášený a/alebo mať 18 rokov. Ďalšou podmienkou je, že nesmie mať zápis v registri trestov ako nepodmienečne odsúdený za trestný čin, zjednodušene povedané, znalci musia byť bezúhonní. Samozrejmosťou je tiež, že žiadateľ o zápis musí mať vzdelanie a minimálne sedemročnú prax v odbore, v ktorom žiada o zápis. Vzdelanie dokazuje osvedčenými kópiami dokladov o dosiahnutom vzdelaní, najmä vysokoškolského diplomu či maturitného vysvedčenia. Znalci tiež veľmi dobre poznajú pojmy ako špecializované vzdelávanie a odborné minimum. Sú to v podstate akoby kurzy, ktoré musia znalci úspešne absolvovať a skúškami ukončiť. Vykonávajú ich inštitúcie poverené ministerstvom. Znalci v nich nadobúdajú teoretické aj praktické skúsenosti so znaleckou činnosťou, učia sa štandardy, podľa ktorých sú tvorené znalecké posudky, podmienky, za ktorých prebieha oceňovanie nehnuteľností atď. Ministerstvo zamietne žiadosť aj v prípade, že zoznam znalcov eviduje záznam o vyškrtnutí znalca za obdobie posledných troch rokov. Pre výkon práce potrebuje znalec aj určité materiálno technické vybavenie. Aj to je potrebné pri žiadosti dokázať. No a nakoniec musí znalec zložiť aj vyššie spomínaný sľub.

Splnenie všetkých týchto podmienok musí znalec zdokladovať pri žiadosti o zápis. Potrebné dokumenty spolu s výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace, životopisom so

zameraním na požadovanú odbornosť a označením, o zápis do ktorého odboru či odvetvia žiada, doloží znalec k žiadosti. Ak žiadateľ splní všetky podmienky, ministerstvo ho zapíše do zoznamu znalcov do 60 dní od doručenia žiadosti, písomné rozhodnutie o zápise však nevydáva. Pri zapísaní do zoznamu znalcov vytvorí ministerstvo každému znalcovi osobný spis, do ktorého sa zakladajú listiny, ktoré sa týkajú osoby znalca, tlmočníka alebo prekladateľa, výkonu jeho činnosti a profesijného rastu.

Aj keď sa jedná o právnickú osobu, ministerstvo, v prípade splnenia podmienok, vykoná zápis do zoznamu do 60 dní od doručenia žiadosti. Okrem podmienok, ktoré sú rovnaké, aké musí spĺňať znalec – fyzická osoba, že žiadateľ nebol vyškrtnutý zo zoznamu znalcov v posledných troch rokoch a disponuje potrebným technickým vybavením, musí právnická osoba určiť zodpovednú osobu za výkon znaleckej činnosti. Túto osobu musí mať zoznam znalcov zapísanú ako znalca a v spoločnosti musí byť štatutárom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom. Zároveň musí spoločnosť zamestnávať na neurčitú dobu minimálne troch zamestnancov, ktorí sú znalci v odvetví alebo odbore, pre ktoré sa žiada zápis a tieto osoby nesmú zároveň byť zamestnané v inej znaleckej organizácii. To isté platí, aj keby to boli štatutári či spoločníci. Ministerstvo môže právnickú osobu zapísať len do toho odvetvia, v ktorom sú zapísaní jej znalci.

Podmienkou pre zápis je taktiež špecializácia právnickej osoby na výkon činnosti ako znalec v odbore alebo odvetví, ktoré je predmetom žiadosti o zápis.

Okrem dokladov potvrdzujúcich splnenie vyššie uvedených podmienok žiadateľ prikladá aj osobné údaje fyzických osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu,

Musí všetky podmienky spĺňať aj znalec s oprávnením pre výkon znaleckej činnosti v inom štáte EÚ?

Nie, nemusí. Ak žiadateľ o zápis do zoznamu znalcov dokáže, že má oprávnenie na výkon znaleckej činnosti v inej krajine EÚ alebo v zmluvnom štáte Dohody o EHP, ministerstvo uzná, že spĺňa podmienky získať oprávnenie ako znalec a zapíše ho do domáceho zoznamu znalcov. Podmienkou je len zloženie vyrovnávacej skúšky. Cieľom tejto skúšky je preveriť pripravenosť znalca na hodnotenie nehnuteľností a znalecké posudky podľa národných štandardov. Ak o zápis žiada právnická osoba, vyrovnávaciu skúšku musí úspešne zložiť minimálne jeden spoločník, člen štatutárneho orgánu alebo zamestnanec v pracovnom pomere dohodnutom na neurčito.

Pozor na znalecký posudok od znalca vyškrtnutého zo zoznamu znalcov!

Stalo sa vám už, že znalecký posudok, ktorý vám vypracoval znalec, banka neakceptovala? Tých dôvodov, prečo tomu tak bolo, mohlo byť samozrejme viac, ale jedným z nich je napríklad aj ten, že znalec mohol byť medzičasom vyškrtnutý zo zoznamu. A logicky, znalecké posudky od znalcov, ktorí už v podstate znalcami nie sú, keďže aj zoznam znalcov ich eviduje ako vyškrtnutých, sú neplatné.

Znalec, tlmočník alebo prekladateľ používa pri svojej činnosti úradnú pečiatku a preukaz znalca vydaný ministerstvom. Práve ním by sa vám mal preukázať ešte pred tým, ako začne pre vás robiť nejaký úkon, napríklad oceňovanie nehnuteľnosti či znalecký posudok. Preukaz a povolenie pre vyhotovenie úradnej pečiatky vydá znalcovi ministerstvo pri zápise do zoznamu znalcov. Vzor odtlačku úradnej pečiatky si môžete nájsť v prílohe príslušného zákona. Každý znalecký posudok, vyúčtovanie či výpis z denníka musí byť potvrdený odtlačkom pečiatky znalca. pečiatku samozrejme nemôže používať na osobné účely. V prípade vyčiarknutia zo zoznamu, sú znalci povinní do 15 dní

odovzdať ministerstvu preukaz znalca, textovú časť pečiatky a zadávateľovi všetky podklady, ktoré od neho znalec prijal.

Rovnako ako zápis, aj vyčiarknutie zo zoznamu vykonáva ministerstvo a to bezodkladne po zistení niektorého z dôvodov pre vyčiarknutie. Dôvodov pre vyčiarknutie môže byť viacero:

– z osobných dôvodov znalca, kedy sám požiada o vyčiarknutie

– zo zdravotných dôvodov znalca, ak je viac ako 6 mesiacov neschopný riadne vykonávať znaleckú činnosť

– v prípade, že vykonával znaleckú činnosť, vypracovával znalecké posudky, hodnotenie nehnuteľností apod. bez poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti, prípadne neobnovil toto poistenie do troch mesiacov od skončenia jeho platnosti. jednou z podmienok pre výkon činnosti je totiž, že znalec musí mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s výkonom činnosti, počas celého obdobia výkonu činnosti znalca. Poistná suma je 33 193 € na jednu poistnú udalosť a znalci musia byť schopní na vyžiadanie ministerstvu poistenie predložiť

– keď prestal vykonávať prax a do dvoch rokov opätovne nezačal vykonávať prax v odbore, pre ktorý má oprávnenie

– ak sa nepodarilo overiť jeho odbornú spôsobilosť

– ak mu bola uložená sankcia „vyčiarknutie zo zoznamu“ podľa zákona

Má znalec povinnosť zachovávať mlčanlivosť aj po vyškrtnutí zo zoznamu znalcov?

Áno, znalci, tlmočníci aj prekladatelia sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone alebo v súvislosti s výkonom činnosti aj v prípade, ak im bola pozastavená činnosť, prípadne aj ak boli vyškrtnutí zo zoznamu znalcov, pokiaľ neboli tejto povinnosti zbavení zadávateľom úkonu alebo ministerstvom.

Môže znalec odmietnuť vykonať úkon?

Môže, ale len v zákonom presne stanovených situáciách. A nemusíte sa obávať, len vo výnimočných situáciách by vám znalec odmietol vypracovať znalecký posudok. Znalecké posudky totiž robia znalci skutočne radi.

Najčastejšími príčinami odmietnutia výkonu úkonu znalcom sú jeho zaujatosť v danej veci a závažné zdravotné okolnosti, pracovné alebo rodinné pomery. Asi je všetkým jasné, že znalec nemôže robiť úkon v odbore alebo v odvetví, pre ktorá nemá oprávnenie. Môže sa tiež stať, že súd alebo iný kompetentný orgán štátnej moci znalcovi neprizná preddavok na vykonanie úkonu, prípadne iný zadávateľ ako súd či verejný orgán nezloží preddavok na vykonanie úkonu. Aj to môže byť dôvodom na to, aby znalec úkon odmietol vykonať. Taktiež môže byť dôvodom aj to, že nie je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá môže daným úkonom vzniknúť.

Existujú nejaké špeciálne pravidlá pre zápis do zoznamu znalcov, ak sa jedná o znalecké posudky, ktorými sa stanovuje hodnota majetku podniku?

Áno, znalecké organizácie, čiže znalci, ktorí sú právnickými osobami, musia spĺňať určité podmienky, aby mohli spraviť znalecký posudok pre odhad hodnoty majetku ako celku alebo jeho časti. Ak má znalecká organizácia aspoň jedného znalca zapísaného v odbore ekonomika a podnikanie a aspoň dvoch znalcov, po jednom zo znaleckých odborov stavebníctvo, cestná doprava, strojárstvo alebo elektrotechnika, s odvetvím zameraným na stanovenie hodnoty, zapíše ju ministerstvo do zoznamu

znalcov. Takíto znalci potom môžu robiť znalecké posudky aj na majetky a ich časti, ktoré sú súčasťou ohodnocovaného podniku. je oprávnená hodnotiť majetok podniku ako celok a časti podniku. Znalecká organizácia môže hodnotiť samostatné zložky majetku podniku alebo súbor zložiek majetku podniku len v prípade, ak znalecký posudok vypracuje znalec z príslušného znaleckého odboru oprávnený túto zložku majetku podniku hodnotiť a je zapísaný v tejto znaleckej organizácii.

Čo je to denník znalca?

Denník znalca si predstavte ako takú evidenčnú knihu, do ktorej znalec musí zapisovať presne stanovené údaje o všetkých úkonoch, ktoré vykonal. Ak pre vás robí napríklad znalecký posudok, v denníku to bude zaznamenané pod poradovým číslom úkonu v kalendárnom roku. Znalecké posudky majú toto číslo väčšinou uvedené na niektorej z prvých strán. V denníku sa tiež eviduje zadávateľ a objekt úkonu, dátumy vyžiadania aj vykonania úkonu, účel a predmet úkonu, účtované a skutočne priznané poplatky, napríklad za znalecké posudky, tzv. znalečné, a dátum ich vyplatenia, prípadne tlmočného, ak sa jedná o tlmočníkov alebo prekladateľov.

Pozeral som zoznam znalcov, ale nenašiel som tam osobu, ktorá nám robila znalecký posudok. Údajne ju však ale určil súd. Ako je to možné?

Skutočne existujú situácie, kedy za znalca môže byť stanovená osoba, ktorá nie je zapísaná v zozname znalcov a znalecké posudky od nej sú plne platné a akceptovateľné. Je to v prípadoch, keď v danom odvetví alebo odbore nie je zapísaná žiadna osoba, prípadne ak zapísaná osoba úkon nemôže vykonať alebo by vykonanie bolo príliš nákladné či spojené s neprimeranými prekážkami. Takto určený znalec môže vykonať úkon len ak zloží sľub pred súdom či iným kompetentným štátnym orgánom.

 

Priemerné hodnotenie
[Spolu: 2206 Priemer: 4.8]