Vyberte stranu
p

O našich znalcoch

 

Znalec vypracuje znalecký posudok nehnuteľnosti na ktoromkoľvek území SR. Znalecký posudok zhotovený našimi znalcami prijímajú a akceptujú všetky banky.

Znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností spracuje a dodá znalecký posudok konkrétneho bytu, domu, podnikateľského objektu alebo pozemku, ktorý sa vyžaduje k právnym úkonom súvisiacim s kúpou, predajom, úverom (hypotékou), ručením atď.

kancelaria, zmluva

Povinnosti znalca k vykonávaniu znaleckej činnosti:

 • osobne, ak ide o fyzickú osobu (neplatí, ak osobitný predpis ustanovuje inak),
 • poriadne a v stanovenej lehote,
 • cieľuprimerane, hospodárne a hlavne nestranne,
 • poistiť sa na zodpovednosť za vykonávanie činnosti znalca.

 

Znalec sa eviduje v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, ak:

 

 • je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
 • je bezúhonný,
 • získal vzdelanie v odbore, ktorý je predmetom písomnej žiadosti o zápis,
 • skončil osobitné vzdelávanie o spôsobe výkonu činnosti znalca, tlmočníka alebo prekladateľa,
 • vykonáva prax v odbore, ktorý je predmetom činnosti, v trvaní najmenej päť rokov a v prípade znalcov najmenej sedem rokov,
 • zložil skúšku z odboru alebo odvetvia, ktoré je predmetom žiadosti o zápis, a ktorou preukazuje svoju odbornú spôsobilosť,
 • úspešne skončil špecializované vzdelávanie, ak ide o zapísanie do zoznamu pre odbor alebo odvetvie, ktorým je: cestná doprava, ekonómia a manažment, elektronické komunikácie, elektrotechnika, lesníctvo, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, strojárstvo,
 • má materiálne vybavenie postačujúce na výkon činnosti v odbore alebo odvetví, ktoré je predmetom písomnej žiadosti o zápis,
 • nebol v posledných troch rokoch právoplatne vyčiarknutý zo zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, alebo mu nebol uložený zákaz výkonu činnosti,
 • zložil sľub.

(Zdroj: MS SR)

Zavolajte nám na +421 948 137 417 alebo vyplňte dopytový formulár a naši špecialisti Vám zavolajú do 10 min*


* pole je povinné

ZNALEC – odborník (nie len) na znalecké posudky

 

Bez ohľadu na to, či si potrebujete dať vypracovať znalecký posudok na dom, pozemok alebo akúkoľvek inú nehnuteľnosť, jedným z najdôležitejších faktorov pri vašom rozhodovaní je, vybrať správneho znalca. Ale ktorý je ten správny?
Pri hľadaní, prípadne overovaní si konkrétneho znalca, začnete tým, že zistíte či je daný znalec zapísaný v tzv. zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Tento zoznam vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR. Všetci znalci z tohto zoznamu sú tým pádom preverení a máte istotu, že splnili zákonné podmienky pre získanie oprávnenia pre výkon takejto činnosti, pričom podľa zákona ide o tzv. inú zárobkovú činnosť. To znamená, že splnili sľub znalca, pred získaním preukazu znalca neboli trestne stíhaní, majú potrebné vzdelanie, minimálne 7 ročnú prax, disponujú potrebným technickým vybavením, napr. pre správne ohodnotenie nehnuteľnosti, atď. Naše znalecké posudky sú akceptované všetkými bankami, nehnuteľnosti oceňujeme rýchlo a profesionálne a vo svojich radoch máme len overených znalcov s kvalitnou históriou.

klient, znalec, zmluva
Ak znalca nehľadáte, ale chcete sa ním rovno stať, pozrite si zákon č. 382/2004 Z. z., kde sa dozviete, čo všetko znalci nehnuteľností musia spĺňať a čo i vás, čo by budúci znalec, čaká. Pri podaní žiadosti odporúčame využiť služby JKM (jednotné kontaktné miesta). Sprostredkujú vám komunikáciu s kompetentným orgánom a taktiež vám po získaní preukazu znalca pomôžu so zápisom do obchodného registra, prihlásení sa u správcu dane aj v zdravotnej poisťovni. Znalci služby JKM využívajú radi, šetrí im to čas i nervy.
Povolanie znalec nie je úplne jednoduchá záležitosť, najmä čo sa týka podmienok, ktoré odhadca nehnuteľností musí spĺňať. Avšak prejsť si celý ten proces, sa v konečnom dôsledku vyplatí. Znalecké posudky sú žiadaným artiklom. Základnou podmienkou, ktorú musíte spĺňať, v prípade, že chcete vykonávať činnosti znalca je, že musíte byť spôsobilý na právne úkony, inými slovami, musíte byť plnoletý. Je asi každému známe, že tá sa nadobúda dovŕšením 18. roku života, prípadne aj skôr, uzavretím manželstva. Ak máte zápis v registri trestov za úmyselný trestný čin, pôsobiť ako znalec, žiaľ, nemôžete. Znalci musia byť bezúhonní. Ak však spĺňate podmienky spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti vyhľadajte si špecializovaný a ministerstvom poverený znalecký ústav, kde absolvujete odborný kurz pre získanie základných znalostí o práci znalca.
Tieto kurzy tzv. odborného minima sú v trvaní minimálne 30 hodín a budúci znalci nehnuteľností sa v nich stretnú s výkladom právnych predpisov týkajúcich sa znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti. Osnovy štúdia schvaľuje Ministerstvo spravodlivosti SR a ukončíte ho zložením ústnej aj písomnej skúšky. Je to jedna z prvých podmienok vzdelanostného charakteru, ktorú vyžaduje zoznam znalcov, resp. zápis do neho.

peniaze, zmluva, znalec
Podmienkou pri žiadosti o získanie preukazu znalca je tiež absolvovanie špecializovaného vzdelávania, ktoré je, podobne ako kurz odborného minima, v rukách ministerstvom akreditovaných znaleckých ústavov. Rozsah štúdia je stanovený na minimálne 300 hodín a jeho hlavnou náplňou je aplikácia získaných teoretických znalostí do praxe. Odhadca nehnuteľností musí špecializované vzdelávanie absolvovať, ak sa jedná o zoznam znalcov v nasledovných odboroch:

 • Cestná doprava
 • Ekonómia a manažment
 • Kriminalistika
 • Stavebníctvo
 • Strojárstvo
 • Elektrotechnika

Odbornou skúškou sa zisťuje či ste teoreticky aj prakticky pripravený na znaleckú činnosť. Vykonáte ju v slovenskom jazyku. Písomná časť skúšky obsahuje 10 otázok preverujúcich vašu znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, týkajúcich sa výkonu znaleckej činnosti a vypracovávania znaleckých posudkov. Ako budúci odhadca nehnuteľností budete na ústnej časti skúšky preukazovať vašu doterajšiu prax a prezentovať osobnostné predpoklady pre výkon znalca. Po absolvovaní odbornej skúšky vám organizátor skúšky vydá písomný doklad. Ak získate klasifikačné hodnotenie „nevyhovel“, máte možnosť odbornú skúšku opakovať najskôr po 6 mesiacoch od absolvovania neúspešnej skúšky. Ak sa vám to stane, nesmúťte, nebudete jediný odhadca nehnuteľností, ktorý to dal na druhý pokus. Znalci nehnuteľností musia mať pevnú vôľu a tak sa určite nevzdajte. Povolanie znalec sa vám za vašu vytrvalosť určite odmení. Verte, že vidieť aktualizovaný zoznam znalcov, prekladateľov a tlmočníkov so svojim menom, je fantastický pocit.

znalec

Portrait of accomplished business man smiling

Po úspešnom absolvovaní odbornej skúšky, dostatočnej praxi a splnení požiadaviek na materiálno-technické vybavenie sa „naspamäť“ naučíte ešte sľub, ktorý zložíte slávnostne do rúk ministra spravodlivosti Slovenskej republiky. Znalci sľubujú v znení: “Sľubujem na svoju česť a svedomie, že pri výkone svojej činnosti budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a morálne a etické zásady výkonu tejto činnosti, že svoju činnosť budem vykonávať osobne, nestranne a nezaujato podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia, že budem plne využívať všetky svoje odborné znalosti a že zachovám mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých som sa pri výkone činnosti dozvedel.” Sľub potvrdíte podpisom v knihe sľubov znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.
Znalci nehnuteľností musia mať pri výkone svojej činnosti uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretej osobe, ktorá môže vzniknúť z profesionálnej činnosti znalca. Podobne ako napríklad pri PZP, aj v tomto prípade musíte v prípade kontroly zodpovedným ministerstvom preukázať platnosť poistenia. Uzatvorená poistná zmluva musí byť s limitom poistného plnenia za jednu poistnú udalosť minimálne vo výške 33 193 €. Vďaka tomuto poisteniu môžete kľudnejšie spávať, nikdy totiž neviete, čo komu spôsobí vami vypracovanýznalecký posudok…
Ako oprávnený odhadca nehnuteľností budete potrebovať aj dostatočné technické vybavenie, ktoré môžete preukázať overeným súpisom hmotného a nehmotného majetku, prípadne nájomnou zmluvou. V niektorých prípadoch postačuje aj čestné vyhlásenie, že materiálno technickým vybavením disponujete.
Doklady, ktoré pri podávaní žiadosti budete prikladať doplníte tiež vašim životopisom, kde uveďte skúsenosti s odvetvím, v ktorom žiadate zápis, dokladom o vzdelaní, ktorým je napríklad diplom či maturitné vysvedčenie a aktuálnym výpisom z obchodného registra.
Ak budete o zápis žiadať ako právnická osoba
K písomnej žiadosti o zápis do zoznamu znalcov v určitom odbore či odvetví budete potrebovať preukázať, že máte potrebnú špecializáciu v odbore, pre ktorý žiadate zápis, čo znamená, že hlavným predmetom podnikania, zapísaným v obchodnom registri či spoločenskej zmluve, je činnosť v príslušnom odbore alebo odvetví.
Minimálne traja spoločníci právnickej osoby alebo jej zamestnanci s pracovným pomerom na dobu neurčitú musia pôsobiť ako znalci nehnuteľností v žiadanom odbore či odvetví a zároveň zoznam znalcov nesmie mať zapísanú žiadnu inú právnickú osobu, ktorej by boli zamestnancami, spoločníkmi či členmi. Nevyhnutným bude aj ustanovenie zodpovednej osoby pre výkon znaleckej činnosti, ktorá je zapísaným znalcom a zároveň je štatutárom, spoločníkom, členom štatutárneho orgánu alebo zamestnancom v danej právnickej osobe.
Samozrejmosťou je disponibilita potrebným materiálnym vybavením.

zmluva, znalec, znalecký posudok
Určenie osoby, ktorá nie je zapísaná v zozname znalcov
V prípade konania pred súdom či iným orgánom štátnej moci je možné za znalca ustanoviť aj osobu, ktorá nie je zapísaná v zozname znalcov. Táto osoba je povinná zložiť sľub a môže byť stanovená za znalca len ak osoba zapísaná v zozname nemôže úkon vykonať alebo by bolo vykonanie úkonu neprimerane nákladné, alebo v prípade, že v príslušnom odbore či odvetví žiadna iná osoba zapísaná nie je.
Zápis FO a PO vykonávajúcich činnosť znalca v inej členskej krajine EÚ do zoznamu znalcov SR.
V prípade, že máte oprávnenie pre výkon činnosti znalca v niektorej inej členskej krajine Európskej únie, môžete požiadať Ministerstvo spravodlivosti SR o zápis do zoznamu znalcov SR aj bez splnenia podmienok uvedených vyššie. Podmienkou pre takýto náhradný zápis je zloženie vyrovnávacej skúšky. Tá je zameraná na preverenie znalosti právnych predpisov, ktoré nie sú povinnou súčasťou v krajine, pre ktorú znalecké oprávnenie už máte a to v odbore či odvetví, pre ktoré žiadate o zápis do zoznamu znalcov SR. Skúškou sa tiež preveruje znalosť všeobecných právnych predpisov SR z oblasti činnosti znalcov. V prípade, že o zápis žiadate ako právnická osoba, vyrovnávaciu skúšku musí zložiť zamestnanec s pracovným pomerom na dobu neurčitú alebo minimálne jeden zo spoločníkov obchodnej spoločnosti.
Po absolvovaní vyrovnávajúcej skúšky môžete podať žiadosť o zápis do zoznamu znalcov. K žiadosti prikladáte doklad o zložení skúšky a doklad o tom, že máte oprávnenie na výkon činnosti znalca v inej členskej krajine. Takýto doklad môže vydať kompetentný orgán členskej krajiny. Akceptovaný je tiež originál výpisu zo zoznamu znalcov členskej krajiny EÚ alebo členskej krajiny podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Nemusíte sa vôbec obávať. Ak viete vypracovať znalecký posudok v inej krajine, rýchlo sa prispôsobíte aj našim normám.
Zápis do zoznamu znalcov nie je zdarma
Poplatky pre zápis do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov sú stanovené vo výške 165, 50,- €, v prípade, že žiadate o výpis zo zoznamu, zaplatíte 1,50,- €. Poplatky je možné uhrádzať kolkovými známkami v požadovanej hodnote, v hotovosti do pokladne kompetentného orgánu, prevodom na účet, kedy sa však za uhradený poplatok počíta až deň odpísania finančných prostriedkov z účtu žiadateľa, alebo poštovým poukazom na účet správneho orgánu.
Pri komunikácii s orgánmi štátnej moci je možné poplatky za úkony znížiť až do výšky 50 %, ak žiadosť podáte elektronicky s osvedčeným elektronickým podpisom.

znalec zmluva, podpis zmluvy
Zmeny v zozname znalcov ohláste v lehote 30 dní
Zmenili ste meno, sídlo či adresu ? Nezabudnite, že znalci nehnuteľností majú povinnosť tieto zmeny nahlásiť Ministerstvu spravodlivosti SR v lehote 30 dní od dátumu, kedy k zmene dôjde. Podobne ako pri podávaní žiadosti o zápis do zoznamu znalcov, aj pri zmenách môžete využiť služby jednotných kontaktných miest. Odôvodnenosť zmien budete musieť písomne preukázať, napríklad novým preukazom totožnosti, výpisom z obchodného registra apod.
Ak bude potrebné vykonať vyčiarknutie zo zoznamu znalcov, ministerstvo tak urobí na základe písomnej žiadosti a ku dňu právoplatného rozhodnutia o vyčiarknutí. V lehote 15 dní od vyčiarknutia ste povinný odovzdať textovú časť úradnej pečiatky a preukaz znalca ministerstvu a zadávateľovi vrátiť spisy aj všetky podklady, ktoré vám zadávateľ odovzdal.

Priemerné hodnotenie
[Spolu: 2206 Priemer: 4.7]