Vyberte stranu

Zavolajte nám na +421 948 137 417 alebo vyplňte dopytový formulár a naši špecialisti Vám zavolajú do 10 min*


* pole je povinné

Ohodnotenie nehnuteľnosti

Ohodnotenie nehnuteľnosti je nevyhnutným krokom pri rôznych právnych a finančných úkonoch. Správne ohodnotenie nehnuteľnosti vám poskytne nielen informáciu o aktuálnej hodnote nehnuteľnosti, ale umožní sa aj s istotou rozhodovať pri predaji, kúpe, dedičskom konaní, či pri riešení sporov.

Ohodnotenie nehnuteľností a jeho význam

Ocenenie nehnuteľností je proces stanovenia hodnoty nehnuteľnosti na základe rôznych faktorov, ako sú lokalita, stav budovy, trhové podmienky a ďalšie. Hodnota nehnuteľnosti môže byť stanovená pre rôzne účely, ako je predaj, kúpa, refinancovanie hypotéky, dedičské konanie alebo rozvodové konanie.

Kľúčové faktory ovplyvňujúce hodnotu nehnuteľnosti

Lokalita: jedným z najdôležitejších faktorov je umiestnenie nehnuteľnosti. Nehnuteľnosti v centrálnych častiach mesta majú spravidla vyššiu hodnotu ako tie v okrajových častiach.

Stav nehnuteľnosti: fyzický stav budovy, vek a kvalita konštrukcie výrazne ovplyvňujú hodnotu.

Trhové podmienky: ekonomická situácia a dopyt na trhu môžu spôsobiť kolísanie cien.

Právne aspekty: prítomnosť vecných bremien alebo iných právnych prekážok môže znižovať hodnotu nehnuteľnosti.

Odhad hodnoty nehnuteľností

Odborný odhad znalcom: znalec na ohodnotenie nehnuteľnosti je odborník, ktorý na základe znalosti trhu, právnych a technických aspektov vypracuje podrobný odhad. Tento spôsob je najpresnejší a často požadovaný pri súdnych a bankových konaniach.

Ocenenie nehnuteľnosti online: odhad nehnuteľnosti online je rýchly a pohodlný spôsob, ako získať predbežný odhad hodnoty. Existuje mnoho webových platforiem, ktoré ponúkajú ocenenie nehnuteľnosti zadarmo alebo za malý poplatok.

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti: toto je približný odhad, ktorý zohľadňuje všeobecné trhové podmienky a je často používaný pri interných finančných rozhodnutiach.

Ocenenie nehnuteľnosti pri dedičskom konaní

Ocenenie nehnuteľnosti pri dedičskom konaní je špecifickým prípadom, kde je potrebné presne stanoviť hodnotu majetku na účely rozdelenia dedičstva. Oceňovanie majetku musí vykonať znalec, ktorý vypracuje podrobný znalecký posudok, ktorý je potom použitý v dedičskom konaní.

Rôzne typy oceňovania nehnuteľností

Ocenenie bytu: ohodnotenie bytu zohľadňuje sa veľkosť, stav, lokalita bytu a ďalšie relevantné faktory.

Ocenenie domu: cena ohodnotenia domu zahŕňa posúdenie stavebno-technického stavu, veľkosti pozemku a prístupu k inžinierskym sieťam.

Oceňovanie pozemkov: hodnota pozemkov je určovaná podľa účelu využitia, umiestnenia a dostupnosti.

Ocenenie rodinného domu: okrem samotného domu sa posudzuje aj okolitý pozemok a vybavenosť.

Hodnota vecného bremena

Vecné bremeno môže výrazne ovplyvniť hodnotu nehnuteľnosti. Ide o právne obmedzenie, ktoré dáva právo tretej osobe užívať alebo obmedziť používanie vašej nehnuteľnosti. Znalec na ohodnotenie ceny nehnuteľnosti zohľadní tieto faktory pri stanovení konečnej hodnoty.

Výhody profesionálneho ohodnocovania

Presnosť a spoľahlivosť: profesionálne ohodnotenie poskytuje presnú hodnotu nehnuteľnosti, ktorá je uznávaná bankami a súdmi.

Komplexný pohľad: znalci zohľadňujú všetky relevantné faktory a poskytujú komplexný pohľad na hodnotu nehnuteľnosti.

Právna istota: pri právnych sporoch alebo dedičskom konaní je znalecký posudok nevyhnutný.

Ohodnotenie nehnuteľnosti je kľúčovým krokom, ktorý by nemal byť zanedbávaný. Či už plánujete predaj, kúpu, alebo riešenie dedičského konania, správne ocenenie vám poskytne potrebnú istotu a ochranu vašich investícií.

Ohodnocovanie podniku a/alebo jeho časti nechajte na nás

Potrebujete vypracovať znalecký posudok na podnik ako celok, znalecký posudok na časti podniku či obchodných podielov? Hľadáte znalca na ohodnotenie jednotlivých zložiek majetku a záväzkov alebo je potrebné stanoviť výšku skutočnej škody a ušlého zisku a preveriť či je správne aké dala vyčíslenie škody poisťovňa? Ste na správnej adrese! Naši znalci, ktorých eviduje aj zoznam znalcov, sú skúsení profesionáli s celoslovenskou pôsobnosťou. Sme jednou z najväčších znaleckých organizácií na Slovensku a pre našich klientov zabezpečujeme komplexný servis v oblasti znaleckých posudkov a znaleckých úkonov všeobecne. Vďaka tomu sa aj pre vás staneme partnerom pre všetky situácie v súkromnom aj profesionálnom živote. Keď je potrebné, aby znalec vypracoval znalecký posudok na podnik, napríklad znalecký posudok pri predaji podniku, musí to byť znalec ocenenia podniku, ktorý má oprávnenie pre znaleckú činnosť na oceňovanie podniku. Oceňovanie podniku, prípadne iným výrazom ohodnocovanie podniku patrí do odvetvia Oceňovanie a hodnotenie podnikov. Patrí sem tiež napríklad transferové oceňovanie, výpočet hodnoty obchodného podielu, stanovenie všeobecnej hodnoty podniku a jeho časti, stanovenie všeobecnej hodnoty cenných papierov, ohodnocovanie majetku podniku a ďalšie, ktorým sa podrobnejšie venujeme nižšie.

Na základe odpovedí na otázky našich klientov sme zostavili stručný a výstižný popis našej práce v oblasti hodnotenia a oceňovania podniku a jeho častí.

Sme stredne veľká obchodná spoločnosť a hľadáme znaleckú organizáciu, ktorá by pre nás zabezpečovala znalecké úkony v odvetví Oceňovanie a hodnotenie podnikov v odbore Ekonomika a riadenie podnikov. Čo všetko môžu vaši znalci pre nás zabezpečiť? Pre aké účely poskytujete znalecké úkony?

Veľmi radi pre vás zabezpečíme komplexné služby a vďaka nášmu širokému portfóliu veríme, že dokážeme pokryť všetky vaše potreby v rámci daného odboru a odvetvia. Znalecké úkony vykonávame pre účely podľa potrieb klientov pri jednotlivých situáciách.

Naši znalci pre vás vypracujú znalecké posudky napríklad pri nadobudnutí majetkovej účasti darom, dedením alebo bezodplatným prevodom; znalecké posudky, v ktorých vypočíta znalec ocenenia podniku ušlý zisk v súdnych sporoch pri stanovovaní výšky skutočnej škody, kedy obsahuje znalecký posudok ušlý zisk, t.j. hodnotu majetku, ktorú by podnik získal v prípade, ak by nedošlo ku škodovej udalosti; znalecké posudky pre postúpenie pohľadávok; znalecké posudky v exekučnom konaní; znalecké posudky pre účely získania externých zdrojov financovania; znalecké posudky pre výpočet výšky škody v prípade poistných udalostí; znalecké posudky v konkurze, likvidácii či reštrukturalizácii spoločnosti, veľmi častým je prípad, keď zadávateľ potrebuje vypracovať znalecký posudok pri predaji podniku, ktorého súčasťou je aj stanovenie všeobecnej hodnoty podniku a jeho časti, prípadne výpočet hodnoty obchodného podielu.

Medzi ďalšie prípady, v ktorých pre vás naši znalci vykonajú znalecké úkony, patria napríklad:

 • Splynutie alebo zlúčenie podnikov
 • Stanovenie všeobecnej hodnoty cenných papierov
 • Ohodnocovanie majetku a záväzkov spoločnosti nachádzajúcej sa v kríze
 • Ohodnocovanie majetku podniku pri „squeeze-out“ – uplatnení práva výkupu
 • Kúpa či predaj podniku alebo jeho časti – znalecké posudky na výpočet ich hodnoty a hodnoty obchodného podielu
 • Transformácia podniku – keď dochádza ku zmene právnej formy spoločnosti
 • Vstup podniku na regulovaný trh – znalecký posudok
 • Nepeňažný vklad do základného imania spoločnosti – výpočet všeobecnej hodnoty podniku, jeho časti alebo zložiek majetku, prípadne ohodnotenie pohľadávky, ak má byť použitá ako nepeňažný vklad
 • Transferové oceňovanie – jedná sa o ohodnocovanie majetku v prípade, že sa jedná o jeho nadobudnutie od spriaznenej osoby
 • Trestné konanie – znalci vypracovávajú znalecké posudky napríklad pri zvýhodňovaní či poškodzovaní veriteľa a iných majetkových či hospodárskych trestných činoch
 • Získanie bankového úveru – odhadca je zodpovedný za oceňovanie majetku pre účel zriadenia záložného práva
 • Určenie všeobecnej hodnoty akcií na účely povinnej ponuky na prevzatie
 • Joint venture – odhad hodnoty majetku keď ide o pri splynutie alebo zlúčenie podnikov podnikov
 • EBITDA – posúdenie rentability podniku

 

 

Čo môže byť predmetom znaleckého posudku a aké doklady potrebujem pre jeho vypracovanie?

Tak, ako sa zoznam znalcov delí na odbory a odvetvia, tak sú aj znalecké posudky vypracovávané pre každé odvetvie a každý odbor znalcami s oprávnením pre znaleckú činnosť v danom odbore a odvetví. Disponujeme rozsiahlou sieťou znalcov pre všetky odbory a odvetvia v rámci celého Slovenska a preto pre vás radi spravíme ohodnocovanie podniku ako celku alebo jeho časti a obchodných podielov, kedy znalci robia výpočet hodnoty obchodného podielu; ohodnotenie zložiek majetku (v členení na nehmotný majetok – napríklad ohodnotenie know-how, goodwill, ochranných známok, stanovenie hodnoty licencií apod., dlhodobý hmotný majetok – odhad hodnoty nehnuteľností, ohodnocovanie strojov a zariadení, dopravných prostriedkov, finančný majetok – stanovenie všeobecnej hodnoty cenných papierov a obežný majetok – ohodnocovanie majetku podniku v zásobách, tovare či pohľadávkach a záväzky – z poistných udalostí, prevzaté z ručenia či vzniknuté z podnikateľskej činnosti podniku) a stanovenie skutočnej výšky škody a ušlého zisku, pričom skutočnou škodou sa myslí majetková ujma, ktorú utrpel podnik v dôsledku škodovej udalosti a ušlým ziskom hodnota výnosov, ktoré mohol podnik získať v prípade, že by poistná udalosť nenastala.

Čo sa týka dokladov, ktoré znalec ocenenia podniku potrebuje, aby mohol vypracovať znalecký posudok na podnik, tie je možné rozdeliť na:

 1. všeobecné
 2. k ohodnoteniu hnuteľného majetku podniku
 3. k ohodnoteniu zložiek majetku podniku

 

Medzi všeobecné podklady, to znamená také, ktoré znalec potrebuje bez ohľadu na to, čo je predmetom znaleckého posudku, patria napríklad výpis z obchodného registra, účtovné výkazy (hlavná kniha, výkaz ziskov strát, súvaha, poznámky k účtovnej závierke za posledné účtovné obdobie, cash-flow…), správu audítora v prípade, že spoločnosť má povinnosť byť auditovaná, výročné správy spoločnosti za minimálne 2-3 posledné roky, organizačnú štruktúru spoločnosti, podnikateľský plán vrátane plánov investícií a marketingu spoločne s projektovaním ich financovania, kontaktné osoby, súhlasy (s vytváraním fotodokumentácie, na vstup do areálu za účelom obhliadky majetku,…) a podobne.

 

V prípade, že sa jedná o znalecký odhad hodnoty hnuteľného majetku, odhadca bude potrebovať najmä zoznam strojov, prístrojov a zariadení, ideálne v excelovskom súbore. Zoznam by mal obsahovať napríklad údaje o identifikácii (názov, typ, rok výroby,…) a obstarávacej cene majetku, deň zaradenia majetku do užívania, inventárne číslo majetku, revízne správy, kópie technických preukazov, osvedčenia o technickej a emisnej kontrole, aktuálny stav prejdených kilometrov, spôsob nadobudnutia majetku a doklady o nadobudnutí,…

 

Ak je predmetom znaleckého úkonu oceňovanie zložky majetku, môže ísť o:

 

 1. nehmotný majetok – v takom prípade znalci vyžadujú napríklad osvedčenia o prihláške a zápise ochrannej známky, o legálnom nákupe softvéru, záložné zmluvy na predmet duševného vlastníctva, údaje o poistnom kmeni apod.
 2. vlastné imanie – odhad hodnoty znalci vypracujú na základe podkladov, ktorými sú napríklad popis rozdeľovania zisku alebo vysporiadania straty, informácie o vyplatených dividendách, tantiémach, resp. podieloch na zisku, informácie o použití fondov vytváraných zo zisku spoločnosti a kapitálových fondov
 3. cenné papiere – pre stanovenie všeobecnej hodnoty cenných papierov odhadca potrebuje výpis zo strediska cenných papierov, podrobný zoznam finančných investícií, údaje z účtovníctva o cenných papieroch, výročné správy podnikov, ktoré od spoločnosti získali úver, atď.
 4. zásoby – znalecký posudok na oceňovanie zásob podniku vyžaduje prípravu dokladov, akými sú napríklad aktuálny stav zásob ku dňu oceňovania, inventúrny záznam z poslednej inventarizácie, spôsob, akým podnik oceňuje, obstaráva a riadi zásoby.
 5. finančný majetok – pre korektné vypracovanie znaleckého posudku je potrebné zabezpečiť napríklad výpisy z bankových účtov, aktuálny stav pokladne, súpis ostatného finančného majetku (zmenky, terminované účty,…)
 6. záväzky spoločnosti – znalci budú vyžadovať najmä prehľad záväzkov voči zamestnancov, zamestnávateľom a štátnym orgánom v členení podľa jednotlivých osôb, ktorým spoločnosť dlhuje vrátane dátumu vzniku záväzku a doby splatnosti
 7. úvery – vypracovanie znaleckého posudku znalci robia na základe zmlúv o poskytnutí úverov, spôsobu a aktuálneho stavu ich splácania v členení na dlhodobé a krátkodobé a podľa spôsobu ručenia
Tlačiť
Priemerné hodnotenie
[Spolu: 0 Priemer: 0]